Zoeken op Omgevingswet.net

Tag

Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet is in aantocht (2021) en zal toezien op de fysieke leefomgeving.
Wro

Wro

De Wet ruimtelijke ordening voorziet in de structuurvisie, bestemmingsplannen etc.
Wabo

Wabo

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevat regels over de omgevingsvergunning.
Jurisprudentie

Jurisprudentie

Hier vindt u alle interessante actuele uitspraken op het gebied van het omgevingsrecht.
Awb

Awb

Artikelen die betrekking hebben op de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Contact

Contact

linkedin icon     twitter iconDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    form icon

Literatuur/ Handboeken

In dit infoblad wordt uitgelegd op welke wijze de lokale regelgeving in Omgevingsloket online ingevoerd en beheerd kan worden. Het gaat hier zowel om het invoeren van lokale regels in de vergunningcheck als in het aanvraagformulier van het Omgevingsloket. Standaard staat de lokale regelgeving op 'geheel conform landelijke regelgeving' ingesteld. Dit zal voor veel gemeenten niet de juiste instelling zijn, dus aanpassingen zijn noodzakelijk.

Het ministerie van IenM heeft een aantal deskundigen van buiten de rijksoverheid gevraagd om een essay te schrijven over de toekomst van het omgevingsrecht.

De provincies Friesland, Groningen en Drenthe hebben samen een brochure gemaakt over de omgevingsvergunning voor bedrijven in hun regio. De brochure geeft een overzicht van de belangrijkste veranderingen die de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor bedrijven betekent en spoort hen aan gebruik te maken van de voordelen van integraal aanvragen.

De Crisis- en Herstelwet, de Wro en de Wabo in een schema vergeleken

Handreiking BAG-Wabo
Stapsgewijze strategie voor het implementatieproces

Juridisch leidraad voor de Wabo. Dit is de ge-update versie. Het is aan te bevelen niet meer gebruik te maken van de oude versie. Een aanrader!

Update juli 2010: correctie 'binnen zes weken'
Na de plaatsing van de nieuwe editie, is gebleken dat één erratum uit de vorige versie ten onrechte niet was verwerkt. Het betreft het verwijderen van de woorden "binnen zes weken" in Deel II, paragraaf 8.5.3. In de versie die nu op het Kennisplein staat, is deze fout hersteld. Tevens is van de gelegenheid gebruik gemaakt om een aantal andere oneffenheden te corrigeren. Dit betreft echter geen inhoudelijke wijzigingen.

De Leidraad Wabo DIV beschrijft de Wabo vanuit het oogpunt van documentaire informatievoorziening. Het boekje gaat in op vraagstukken die spelen bij het inrichten en gebruik van Omgevingsloket online, maar ook op DIV-aspecten die te maken hebben met de eigen organisatie. Het is meer dan een leesboek; het zet het bevoegd gezag aan tot het maken van keuzes, en geeft per keuze aan wat de gevolgen daarvan zijn voor het werkproces.

Versie 1.1
De huidige leidraad Wabo DIV, versie 1.1 (aug. 2010) is een update van versie 1.0 (april 2010). De update is ontstaan naar aanleiding van opmerkingen over versie 1.0, de presentaties tijdens de verdiepingscursussen Wabo DIV, en de reacties van deelnemers. In een apart hoofdstuk in versie 1.1. zijn de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van versie 1.0 beschreven.

Poster waarop het proces van de Wabo wordt weergegeven.

Download ook de toelichting op deze poster, te vinden onder kopje: 'Poster Wabo Toelichting' 

Toelichting op de Waboposter welke ook op de website is te vinden.

De Vereniging Nederlandse Gemeenten heeft een stappenplan ontwikkeld waarmee gemeenten voortaan veel sneller kunnen bouwen.

De publicatie biedt een praktische handreiking voor het versnellen van ruimtelijke projecten. En niet alleen projecten die vallen onder de crisis- en herstelwet, zo verklaarde Annemarie Jorritsma, voorvrouw van de VNG. In de handreiking wordt beschreven hoe om te gaan met complexe ruimtelijke projecten en worden het juridische en het bestuurlijke proces met elkaar verweven.

Bij een omgevingsvergunningaanvraag horen bijlagen. Aan dit soort bijlagen worden vaak eisen gesteld. Dit document geeft voor de onderdelen milieu, monumenten, natuur, provinciale milieuverordening en ruimtelijke ordening aan welke bijlagen noodzakelijk kunnen zijn en waaraan deze moeten voldoen. Het document is een hulpmiddel voor frontoffice-medewerkers, maar ook voor aanvragers zelf.

Lijst van standaarddocumenten Wabo

De Vereniging Stadswerk heeft samen met diverse gemeenten en de Vereniging BWT Nederland standaarddocumenten opgesteld. Dit is gebeurd in opdracht van VROM. De documenten zijn in twee sets opgeleverd.

De Vereniging Stadswerk heeft samen met diverse gemeenten en de Vereniging BWT Nederland standaarddocumenten opgesteld. Dit is gebeurd in opdracht van VROM. De documenten zijn in twee sets opgeleverd.

Toelichting op het vergunningvrij bouwen onder de Wabo

Vragenlijst voor verkennende impactanalyse Omgevingswet

De Wegwijzer Omgevingsvergunning, module Handhaving, helpt overheden om hun handhavingsorganisatie op een professionele wijze en Wabo-proof in te richten. De nadruk ligt daarbij op de organisatorische kant van de handhaving. Het is een dynamisch document dat regelmatig via het Kennisplein wordt bijgewerkt. Zo wordt u snel op de hoogte gehouden van actuele ervaringen uit het land en nieuws uit het wetgevingstraject.

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State eist in haar uitspraken van de Ruimtelijke ordeningskamer dat aanpassingen in een bestemmingsplan moeten worden doorgevoerd. Geonovum heeft hiervoor een handleiding gemaakt.

Deze brochure legt uit wat de komst van de Wabo voor de bouw betekent.

Beheersverordening procedure Wet ruimtelijke ordening

Bestemmingsplan procedure Wet ruimtelijke ordening

Grondexploitatieplan procedure Wet ruimtelijke ordening (Grex)

Handreiking Grondexploitatie (Grex) 2008 van de VNG

 
Het systeem van het ruimtelijke ordeningsrecht van J. Struiksma (2008)

Projectbesluitprocedure Wet ruimtelijke ordening

Structuurvisie procedure Wet ruimtelijke ordening

Veel gestelde vragen Wet ruimtelijke ordening

Omgevingswet video's

  Contactgegevens

  Moraal Juridisch Advies
  Mississippistraat 104
  1448 XB Purmerend
  06-39 83 62 81
  info@omgevingswet.net

  @Omgevingswet