Zoeken op Omgevingswet.net

Tag

Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet is in aantocht (2021) en zal toezien op de fysieke leefomgeving.
Wro

Wro

De Wet ruimtelijke ordening voorziet in de structuurvisie, bestemmingsplannen etc.
Wabo

Wabo

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevat regels over de omgevingsvergunning.
Jurisprudentie

Jurisprudentie

Hier vindt u alle interessante actuele uitspraken op het gebied van het omgevingsrecht.
Awb

Awb

Artikelen die betrekking hebben op de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Contact

Contact

linkedin icon     twitter iconDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    form icon

Search Result

informatieblad over vergunningvrij/vergunningplichtig bouwen

Een afzonderlijke aanvraag activiteit planologisch strijdig gebruik is nog niet via het Omgevingsloket.nl aan te vragen. Deze fout wordt in het Omgevingsloket waarschijnlijk 1 januari 2011 hersteld.

De gemeente Dantumadiel heeft inmiddels een formulier gemaakt wat tot die tijd gebruikt

Een afzonderlijke aanvraag activiteit planologisch strijdig gebruik is nog niet via het Omgevingsloket.nl aan te vragen. Deze fout wordt in het Omgevingsloket waarschijnlijk 1 januari 2011 hersteld.

De gemeente Dantumadiel heeft inmiddels een formulier gemaakt wat tot die tijd gebruikt

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over het wetsvoorstel over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet). Het wetsvoorstel is op 17 juni 2014 bij de Tweede Kamer ingediend. Daarmee is ook het advies van de Raad van State openbaar geworden.

Minister Schultz van Haegen (IenM) beantwoordt vragen van de Eerste Kamer over de AMvB's bij de Omgevingswet.

In dit infoblad wordt uitgelegd op welke wijze de lokale regelgeving in Omgevingsloket online ingevoerd en beheerd kan worden. Het gaat hier zowel om het invoeren van lokale regels in de vergunningcheck als in het aanvraagformulier van het Omgevingsloket. Standaard staat de lokale regelgeving op 'geheel conform landelijke regelgeving' ingesteld. Dit zal voor veel gemeenten niet de juiste instelling zijn, dus aanpassingen zijn noodzakelijk.

Het ministerie van IenM heeft een aantal deskundigen van buiten de rijksoverheid gevraagd om een essay te schrijven over de toekomst van het omgevingsrecht.

informatieblad over vergunningvrij/vergunningplichtig bouwen

De provincies Friesland, Groningen en Drenthe hebben samen een brochure gemaakt over de omgevingsvergunning voor bedrijven in hun regio. De brochure geeft een overzicht van de belangrijkste veranderingen die de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor bedrijven betekent en spoort hen aan gebruik te maken van de voordelen van integraal aanvragen.

Crisis- en herstelwet wettekst per 16 maart 2012

De Crisis- en Herstelwet, de Wro en de Wabo in een schema vergeleken

informatieblad over vergunningvrij/vergunningplichtig bouwen

informatieblad over vergunningvrij/vergunningplichtig bouwen

E-Book Invoeringswet

Aan dit uitbreidbare e-book over de Invoeringswet van de Omgevingswet worden de komende tijd thematische hoofdstukken toegevoegd. Het meest recente hoofdstuk staat daarbij vooraan.

bron: https://www.omgevingswetportaal.nl/publicaties/documenten/magazines/2017/01/06/e-book-invoeringswet

Download hier de burgerbrochures over de Wabo. Plus een basistekst voor een standaard informatieblad over de omgevingsvergunning dat elke gemeente nog kan aanpassen of uitbreiden naar eigen behoefte. Bijvoorbeeld met informatie over lokale regelgeving, het eigen logo etc (in Word).

informatieblad over vergunningvrij/vergunningplichtig bouwen

Factsheet Omgevingswet met korte weergave van de kabinetsnotitie

Factsheet PAS 2 juli 2019

Handreiking BAG-Wabo
Stapsgewijze strategie voor het implementatieproces

Handreiking Omgevingsverordening 2.0 Invoeringsondersteuning Implementatie Omgevingswet van IPO

Op veler verzoek is een speciale versie van de Omgevingswet opgesteld. Deze 'herleidbare geconsolideerde versie' biedt inzicht in de herkomst van de wijzigingen die sinds de aanbieding van de wet aan het Parlement zijn aangebracht. Bijvoorbeeld via de Nota van Verbetering, Amendementen, het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet, en de Aanvullingssporen.  

In de bijlage treft u de geconsolideerde versie aan. De uitgebreide versie, waarin ook de teksten van de achterliggende documenten zijn weergegeven, kunt u opvragen via postbus.eenvoudigbeter@minbzk.nl

Het nieuwe stelsel bestaat uit de Omgevingswet, vier AMvB's en de Omgevingsregeling. Bij inwerkingtreding gaan het invoerings- en aanvullingsspoor op in het hoofdspoor.

Het invoeringsspoor regelt de overgang van de bestaande naar de nieuwe wet- en regelgeving. Bovendien vult dit spoor het hoofdspoor met enkele essentiële onderdelen aan.

De ontwikkeling van wet- en regelgeving in het aanvullingsspoor maakt deel uit van lopende beleidsontwikkelingen op het gebied van natuur, bodem, geluid en grondeigendom.

De RO Standaarden 2008, versie 1.1 zijn de nu geldende standaarden. Dit verandert in de loop van 2012. Vanaf 1 juli 2012 mag u de nieuwe RO Standaarden 2012 toepassen. Vanaf 1 juli 2013 bent u verplicht deze RO Standaarden 2012 toe te passen. Dit geldt ook voor plannen die op 1 juli 2013 in procedure zijn. Plannen met een lange voorbereidingstijd, zoals een bestemmingsplan buitengebied, moeten dus tijdig de nieuwe RO Standaarden toepassen.

Invoeringswet consultatie

Op 5 januari 2017 is de internetconsultatie Invoeringswet voor de Omgevingswet gestart. Via zogeheten overgangsrecht regelt de Invoeringswet de overgang van de bestaande naar de nieuwe wetgeving. Bovendien vult deze wet de Omgevingswet ook met een aantal essentiële onderdelen aan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan één nieuwe regeling voor planschade, die huidige regelingen voor planschade en nadeelcompensatie vervangt. De internetconsultatie van de Invoeringswet loopt van 5 januari tot 3 februari 2017.

Juridisch leidraad voor de Wabo. Dit is de ge-update versie. Het is aan te bevelen niet meer gebruik te maken van de oude versie. Een aanrader!

Update juli 2010: correctie 'binnen zes weken'
Na de plaatsing van de nieuwe editie, is gebleken dat één erratum uit de vorige versie ten onrechte niet was verwerkt. Het betreft het verwijderen van de woorden "binnen zes weken" in Deel II, paragraaf 8.5.3. In de versie die nu op het Kennisplein staat, is deze fout hersteld. Tevens is van de gelegenheid gebruik gemaakt om een aantal andere oneffenheden te corrigeren. Dit betreft echter geen inhoudelijke wijzigingen.

informatieblad over vergunningvrij/vergunningplichtig bouwen

De Leidraad Wabo DIV beschrijft de Wabo vanuit het oogpunt van documentaire informatievoorziening. Het boekje gaat in op vraagstukken die spelen bij het inrichten en gebruik van Omgevingsloket online, maar ook op DIV-aspecten die te maken hebben met de eigen organisatie. Het is meer dan een leesboek; het zet het bevoegd gezag aan tot het maken van keuzes, en geeft per keuze aan wat de gevolgen daarvan zijn voor het werkproces.

Versie 1.1
De huidige leidraad Wabo DIV, versie 1.1 (aug. 2010) is een update van versie 1.0 (april 2010). De update is ontstaan naar aanleiding van opmerkingen over versie 1.0, de presentaties tijdens de verdiepingscursussen Wabo DIV, en de reacties van deelnemers. In een apart hoofdstuk in versie 1.1. zijn de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van versie 1.0 beschreven.

Omgevingswet video's

  Contactgegevens

  Moraal Juridisch Advies
  Mississippistraat 104
  1448 XB Purmerend
  06-39 83 62 81
  info@omgevingswet.net

  @Omgevingswet