Zoeken op Omgevingswet.net

Tag

Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet is in aantocht (2021) en zal toezien op de fysieke leefomgeving.
Wro

Wro

De Wet ruimtelijke ordening voorziet in de structuurvisie, bestemmingsplannen etc.
Wabo

Wabo

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevat regels over de omgevingsvergunning.
Jurisprudentie

Jurisprudentie

Hier vindt u alle interessante actuele uitspraken op het gebied van het omgevingsrecht.
Awb

Awb

Artikelen die betrekking hebben op de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Contact

Contact

linkedin icon     twitter iconDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    form icon
Moraal Juridisch Advies
Formt Omgevingswet
Bureau Brug
maandag, 17 december 2012 14:54

Procesbelang in het bestuursrecht

Een artikel van Silvan Boer van Wieringa Advocaten.

In het bestuursrecht staan geen rechtsmiddelen open zonder voldoende procesbelang. De achterliggende gedachte is dat de indiener van een bezwaar of (hoger) beroep het daarmee beoogde resultaat ook daadwerkelijk moet kunnen bereiken, anders heeft een inhoudelijke behandeling geen zin. Op 28 november 2012 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State hierover twee vermeldenswaardige uitspraken gedaan.

De eerste uitspraak gaat over bestuurlijke handhavingsmaatregelen wegens het exploitatie van een bedrijf in strijd met de voor dat bedrijf geldende milieuvergunning. In de zaak komt vast te staan dat de exploitatie van het bedrijf inmiddels is gestaakt. De verzoeker om handhaving meent echter toch nog belang te hebben bij een inhoudelijke beoordeling van zijn beroep met het oog op mogelijke toekomstige overtredingen door de exploitant of eventuele nieuwe exploitanten. De ABRvS oordeelt anders: het staat vast dat de exploitatie is beëindigd, dus in zoverre is er geen procesbelang bij een inhoudelijke beoordeling van het beroep. Eventuele toekomstige overtredingen leveren evenmin procesbelang op. De hoofdregel is dus: geen koffiedik kijken.

De tweede uitspraak gaat over de vaststelling van een bestemmingsplan (bestemmingsplan Liedeweg, gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude). Een deel van de appellanten was ten tijde van het indienen van het beroep tegen het bestemmingsplan woonachtig in de nabijheid van het plangebied en dus belanghebbende. Bij de behandeling van het beroep ter zitting op 26 september 2012 werd echter duidelijk dat deze appellanten hun woning hebben verkocht en de eigendomsoverdracht zou plaatsvinden in oktober 2012. Verder is niet gebleken dat de verkoopovereenkomsten onder opschortende of ontbindende voorwaarden zijn gesloten. Deze appellanten zijn er volgens de Afdeling niet in geslaagd aannemelijk te maken dat zij op het moment dat uitspraak zal worden gedaan in deze zaak (meestal is dat minimaal 6 weken na de zitting) nog procesbelang hebben bij een uitspraak op hun beroep tegen het bestreden besluit. Het beroep wordt dan ook niet-ontvankelijk verklaard. Voor appellanten die hun woning te koop hadden gezet en er zelfs niet meer woonden, oordeelt de ABRvS anders: omdat deze appellanten nog altijd eigenaar zijn van hun woning, zijn zij hoe dan ook belanghebbende. Als het eigendom op grond waarvan iemand belang heeft bij een besluit te koop staat, is dat dus onvoldoende voor het oordeel dat procesbelang ontbreekt. Is het eigendom al verkocht en vindt de eigendomsoverdracht (naar alle waarschijnlijkheid) voor de datum van uitspraak plaats, vervalt het procesbelang. De Afdeling lijkt hier het moment van uitspraak als peildatum te hanteren. Dat roept de vraag op hoe het oordeel zou luiden als bijvoorbeeld vast zou komen te staan dat het object binnen een maand na uitspraak in eigendom zou worden overgedragen. Ook is naar mijn mening de vraag aan de orde of niet ter zitting had moeten worden onderzocht of de eventuele rechtsopvolger de procedure zou overnemen (ABRvS 4 juni 1999, JB 1999/171).

 • Omgevingswet.net: een initiatief van Moraal Juridisch Advies

  Moraal Juridisch Advies is in september 2009 opgericht. Wij adviseren de overheid, het bedrijfsleven en particulieren op het gebied van bestuursrecht. Wij zijn daarbij gespecialiseerd in het omgevingsrecht (Wabo en de Wro).

  U kunt bij ons advies inwinnen over omgevingsvergunningen, Waboprojectbesluiten (ruimtelijke onderbouwing), bestemmingsplannen, structuurvisies etc. Tevens kunnen wij de procedure die daarbij hoort begeleiden. Ook kunnen wij u vertegenwoordigen bij bezwaar- en/of beroepsprocedures. 

Omgevingswet video's

  Contactgegevens

  Moraal Juridisch Advies
  Mississippistraat 104
  1448 XB Purmerend
  06-39 83 62 81
  info@omgevingswet.net

  @Omgevingswet

  De behandeling van een vergunningaanvraag onder de Omgevingswet https://t.co/MTEgRe86Rr