Zoeken op Omgevingswet.net

Tag

Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet is in aantocht (2021) en zal toezien op de fysieke leefomgeving.
Wro

Wro

De Wet ruimtelijke ordening voorziet in de structuurvisie, bestemmingsplannen etc.
Wabo

Wabo

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevat regels over de omgevingsvergunning.
Jurisprudentie

Jurisprudentie

Hier vindt u alle interessante actuele uitspraken op het gebied van het omgevingsrecht.
Awb

Awb

Artikelen die betrekking hebben op de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Contact

Contact

linkedin icon     twitter iconDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    form icon
Moraal Juridisch Advies
Formt Omgevingswet
Bureau Brug
maandag, 05 oktober 2015 09:46

Bijzondere gevoeligheid is ruimtelijk relevant

Een artikel van Franca Damen van haar website.

Het komt regelmatig voor dat bepaalde gewassen of bedrijven bijzonder gevoelig zijn voor bepaalde milieu-emissies. In een uitspraak van 23 september 2015 (201500977) oordeelde de Afdeling dat deze bijzondere gevoeligheid ruimtelijk relevant is en dat hiermee dus rekening dient te worden gehouden bij de vaststelling van een bestemmingsplan.

Situatie

Aan de orde is een bestemmingsplan dat de herontwikkeling van een voormalig veilingterrein mogelijk maakt. Het plangebied maakt deel uit van een bedrijventerrein. Aan het grootste deel van het plangebied is in het bestemmingsplan de bestemming “bedrijventerrein” toegekend. Tegen het bestemmingsplan is door verschillende appellanten beroep ingediend. Een van deze appellanten is het bedrijf Rent-All BV, dat audio-, licht- en visuele apparatuur verhuurt. Het perceel waarop dit bedrijf is gelegen, ligt vrijwel direct naast het plangebied ter hoogte van gronden waar het bestemmingsplan bedrijfsactiviteiten tot en met milieucategorie 4.2, waaronder een puinbreker, mogelijk maakt. Appellante stelt dat haar bedrijf zeer gevoelig is voor stofoverlast en stelt zich op het standpunt dat de gemeenteraad de gevolgen voor de bedrijfsvoering en voor het woon-, leef- en ondernemersklimaat ter plaatse ten onrechte niet nader heeft onderzocht.

Juridisch kader

Bij de vaststelling van een bestemmingsplan dient de gemeenteraad te beoordelen of er sprake is van een goede ruimtelijke ordening, hetgeen een zeer veelomvattende beoordeling is.

Uitspraak

Uit de uitspraak volgt dat onder de beoordeling van een goede ruimtelijke ordening eveneens de bijzondere gevoeligheid van een bedrijf moet worden begrepen. Dit wordt nader toegelicht.

Ten aanzien van het woon- en leefklimaat heeft de Afdeling overwogen dat de gemeenteraad voor het aspect stofhinder heeft mogen aansluiten bij de richtafstanden in de VNG-brochure bedrijven en milieuzonering. Nu aan deze richtafstanden wordt voldaan, is in zoverre een aanvaardbaar woon- en leefklimaat gewaarborgd.

Ten aanzien van de bijzondere gevoeligheid van het bedrijf voor stofhinder heeft de Afdeling overwogen dat er gelet op de omstandigheden inderdaad van moet worden uitgegaan dat de bedrijfsactiviteiten van appellante extra gevoelig zijn voor stofhinder. Bij de beoordeling van de gevolgen van een bestemmingsplan dient de gemeenteraad uit te gaan van de maximale planologische mogelijkheden. Het plan maakt op de gronden ter hoogte van het perceel van appellante bedrijven tot en met categorie 4.2 mogelijk, waaronder onder meer een puinbreker. Daarbij gelden geen beperkingen voor de plaats van een eventuele puinbreker op de desbetreffende gronden. Bij de beoordeling van het aspect stofhinder in het kader van een goede ruimtelijke ordening had de gemeenteraad daarom de mogelijkheid van de oprichting van een puinbreker op korte afstand van het perceel van appellante moeten betrekken.

De gemeenteraad heeft daarbij niet kunnen volstaan met een verwijzing naar de beoordeling van stofhinder in het kader van de verlening van een omgevingsvergunning voor de inrichting.

Bij de vergunningverlening kan namelijk bij de beoordeling of sprake is van onaanvaardbare stofhinder geen rekening worden gehouden met de bijzondere gevoeligheid voor stofhinder die voortvloeit uit de eigen aard en bedrijfsvoering van Rent-All. De Afdeling is daarom van oordeel dat de raad hier bij de voorbereiding van het plan in het kader van een goede ruimtelijke ordening onderzoek naar had moeten verrichten.”

Dat met de bijzondere gevoeligheid van een bedrijf of gewas voor bepaalde milieu-emissies geen rekening gehouden behoeft te worden in het kader van vergunningverlening, volgt reeds uit de jurisprudentie van de Afdeling. Voor een nadere toelichting hierop verwijs ik u graag naar mijn artikel “Bijzondere gevoeligheid van nabije objecten niet van belang bij omgevingsvergunning”.

 • Omgevingswet.net: een initiatief van Moraal Juridisch Advies

  Moraal Juridisch Advies is in september 2009 opgericht. Wij adviseren de overheid, het bedrijfsleven en particulieren op het gebied van bestuursrecht. Wij zijn daarbij gespecialiseerd in het omgevingsrecht (Wabo en de Wro).

  U kunt bij ons advies inwinnen over omgevingsvergunningen, Waboprojectbesluiten (ruimtelijke onderbouwing), bestemmingsplannen, structuurvisies etc. Tevens kunnen wij de procedure die daarbij hoort begeleiden. Ook kunnen wij u vertegenwoordigen bij bezwaar- en/of beroepsprocedures. 

Omgevingswet video's

  Contactgegevens

  Moraal Juridisch Advies
  Mississippistraat 104
  1448 XB Purmerend
  06-39 83 62 81
  info@omgevingswet.net

  @Omgevingswet

  Relativiteitstoets beroep op soortenbescherming Wnb: 100 meter https://t.co/AeVXDFl3OV