Zoeken op Omgevingswet.net

Tag

Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet is in aantocht (2021) en zal toezien op de fysieke leefomgeving.
Wro

Wro

De Wet ruimtelijke ordening voorziet in de structuurvisie, bestemmingsplannen etc.
Wabo

Wabo

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevat regels over de omgevingsvergunning.
Jurisprudentie

Jurisprudentie

Hier vindt u alle interessante actuele uitspraken op het gebied van het omgevingsrecht.
Awb

Awb

Artikelen die betrekking hebben op de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Contact

Contact

linkedin icon     twitter iconDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    form icon
Bureau Brug
Moraal Juridisch Advies
Formt Omgevingswet
maandag, 29 februari 2016 12:00

Onbenutte mogelijkheden uit voorgaande plan: geen nieuwe "stedelijke ontwikkeling"

Een artikel van Wyke de Vos van Envir-Advocaten.

De Afdeling heeft in een uitspraak van 24 februari jl. nogmaals bevestigd dat wanneer een nieuw bestemmingsplan onbenutte mogelijkheden uit het voorgaande bestemmingsplan mogelijk maakt, de ladder voor duurzame verstedelijking niet hoeft te worden doorlopen. 

De gemeenteraad van de gemeente Westland had een bestemmingsplan vastgesteld dat de bouw van maximaal 145 woningen tussen de kernen ’s-Gravenzande en Naaldwijk mogelijk maakt. De vraag die partijen verdeeld hield, was de vraag of de gemeenteraad terecht had besloten voor deze ontwikkeling niet de ladder voor duurzame verstedelijking als bedoeld in artikel 3.1.6, lid 2, van het Bro te doorlopen. Ofwel, voorziet de voorziene woningbouw in een nieuwe stedelijke ontwikkeling als bedoeld in artikel 3.1.6, lid 2, van het Bro?

Volgens de appellanten was dat laatste het geval. Zij voerden aan dat in het voorheen geldende plan "Het Nieuwe Water" door middel van een uitwerkingsplicht weliswaar ook het bouwen van 145 woningen was toegestaan, maar het was volgens hen de bedoeling deze verspreid over een groter gebied te realiseren dan in dit plan het geval is. De woningdichtheid van dit plan is daarmee niet in overeenstemming, aldus appellanten.

De raad stelt zich daarentegen op het standpunt dat het plan niet voorziet in een nieuwe stedelijke ontwikkeling. De bouw van 145 woningen was reeds mogelijk op grond van het voorheen geldende bestemmingsplan "Het Nieuwe Water". Voorliggend plan voorziet in een actualisering van het woningbouwproject, zodat het aansluit bij de recente ontwikkelingen op de woningmarkt en de actuele kwantitatieve en kwalitatieve woningbehoefte in de regio. Het plan voorziet niet in uitbreiding van de stedelijke ontwikkeling ten opzichte van het vorige plan, noch in een wijziging van functies. Voorts neemt de verdichting eerder af dan toe, aldus de raad.

De Afdeling overweegt dat het vorige plan reeds voorzag in een uitwerkingsplicht voor de bouw van woningen en daarmee een planologisch onbenutte mogelijkheid biedt. De Afdeling verwijst voorts naar zijn uitspraak van 1 juli 2015, zaak nr. 201401417/1/R1, waarin reeds is bepaald dat onbenutte planologische mogelijkheden in een nieuw plan mogen worden opgenomen, zonder dat hoeft te worden voldaan aan de in artikel 3.1.6, tweede lid, van het Bro genoemde voorwaarden.

Voorliggend plan voorziet volgens de Afdeling niet in een wijziging van functies en voorziet evenmin in meer woningen dan op grond van het voorheen geldende plan op de desbetreffende gronden mogelijk was. Gelet hierop neemt de bebouwingsdichtheid niet toe. Er zijn volgens de Afdeling dan ook geen aanknopingspunten te vinden voor het oordeel dat de raad zich ten onrechte op het standpunt heeft gesteld dat de bestreden plandelen geen nieuwe stedelijke ontwikkelingen mogelijk maken in de zin van artikel 3.1.6, tweede lid, van het Bro, zodat reeds daarom die bepaling in dit geval niet van toepassing is.

 • Omgevingswet.net: een initiatief van Moraal Juridisch Advies

  Moraal Juridisch Advies is in september 2009 opgericht. Wij adviseren de overheid, het bedrijfsleven en particulieren op het gebied van bestuursrecht. Wij zijn daarbij gespecialiseerd in het omgevingsrecht (Wabo en de Wro).

  U kunt bij ons advies inwinnen over omgevingsvergunningen, Waboprojectbesluiten (ruimtelijke onderbouwing), bestemmingsplannen, structuurvisies etc. Tevens kunnen wij de procedure die daarbij hoort begeleiden. Ook kunnen wij u vertegenwoordigen bij bezwaar- en/of beroepsprocedures. 

Omgevingswet video's

  Contactgegevens

  Moraal Juridisch Advies
  Mississippistraat 104
  1448 XB Purmerend
  06-39 83 62 81
  info@omgevingswet.net

  @Omgevingswet