Zoeken op Omgevingswet.net

Tag

Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet is in aantocht (2021) en zal toezien op de fysieke leefomgeving.
Wro

Wro

De Wet ruimtelijke ordening voorziet in de structuurvisie, bestemmingsplannen etc.
Wabo

Wabo

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevat regels over de omgevingsvergunning.
Jurisprudentie

Jurisprudentie

Hier vindt u alle interessante actuele uitspraken op het gebied van het omgevingsrecht.
Awb

Awb

Artikelen die betrekking hebben op de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Contact

Contact

linkedin icon     twitter iconDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    form icon
Bureau Brug
Formt Omgevingswet
Moraal Juridisch Advies
dinsdag, 21 juni 2016 09:58

Flexibele verwijzing in planvoorschrift; een riskante zaak

Een artikel van Jan Coen Binnerts van Pot Jonker advocaten.

Op 18 mei 2016 heeft de Afdeling een uitspraak gedaan, waarin het draaide om de vraag hoe flexibel een bestemmingsplan eigenlijk mag zijn (201505332/1/R1) Het betrof een nieuw te vestigen vleeskalverenhouderij nabij een Natura 2000-gebied. Al eerder had een ondernemer een vergunning op grond van artikel 19d Natuurbeschermingswet (hierna: Nbw) verkregen om een bedrijf met een bepaalde omvang op de betreffende locatie te stichten. Het planologisch regime werd daarop aangepast door middel van een postzegelbestemmingsplan. Daar was enige rek ingebouwd, die de Afdeling echter te ver ging.

Het postzegelplan maakte de vestiging mogelijk van de beoogde vleeskalverenhouderij. De omvang ervan was daarin echter niet getalsmatig beperkt tot een bepaald aantal dieren. In plaats daarvan verwees het betreffende planvoorschrift ter beperking van de omvang van het bedrijf naar “de vergunde depositie” van stikstof op het Natura 2000-gebied. Daarmee werd aangehaakt bij de depositie die ingevolge een vergunning krachtens art. 19d Nbw was toegestaan. De al bestaande vergunning voor deze locatie werd echter niet specifiek aangeduid in het planvoorschrift. Daardoor had het plan een zekere flexibiliteit: de veehouderij werd toegestaan in een omvang, niet alleen zoals die op grond van de Natuurbeschermingswet vergund was maar ook zoals deze in de toekomst zou worden.

Deze constructie kon al niet slagen, omdat vanwege de nabijheid van het Natura 2000-gebied art. 19j Nbw een passende beoordeling vergt alvorens het bestemmingsplan kan worden vastgesteld. En als de omvang van de bedrijfsactiviteiten nog niet gegeven is, kan die beoordeling niet worden uitgevoerd. In dit geval was die ook achterwege gebleven, hetgeen de raad had verklaard door te stellen dat het plan een voortzetting was van het project, zoals dat eerder op grond van art. 19d Nbw was vergund en waarvoor al een passende beoordeling was gemaakt. Art. 19j lid 5 Nbw brengt mee dat in geval van zo’n voortzetting een hernieuwde passende beoordeling achterwege kan blijven. Maar de Afdeling stelt vast dat het bestemmingsplanvoorschrift niet expliciet verwijst naar die eerdere vergunning. Dat betekent dat ook niet gezegd kan worden dat het huidige plan slechts als een voortzetting van dat eerdere project kan gelden. Dat is meer dan een woordenspel, want de raad had immers aangegeven dat inderdaad ook beoogd was niet alleen naar de reeds bestaande vergunning te verwijzen, maar ook meteen eventuele nieuwe vergunningen daarbij mee te nemen. Uitdrukkelijk was een flexibele verwijzing beoogd, aldus de raad, zodat het bestemmingsplan niet alleen een bedrijf toestond met een omvang waarvoor reeds een Nbw-vergunning was verleend, maar ook een groter bedrijf, zolang daarvoor maar aanvullend een vergunning voorhanden zou zijn.

Dat bracht de Afdeling tot overwegingen, die niet beperkt lijken tot situaties waarbij de Nbw in het spel is. De Afdeling acht een dergelijke flexibele verwijzing
… in strijd met het rechtszekerheidsbeginsel … (en) met het systeem van de Wet ruimtelijke ordening (hierna: Wro) zoals neergelegd in art. 3.1 Wro waarbij in het kader van een bestemmingsplan door de raad een afweging moet worden gemaakt over de ruimtelijke aanvaardbaarheid van een bestemmingsplan. Die afweging is niet mogelijk indien een flexibele verwijzing in de planregels wordt opgenomen. In het kader van de vaststelling van een bestemmingsplan is in dat geval immers onduidelijk van welke uitgangspunten is uitgegaan”.

Als gezegd lijken deze overwegingen een meer algemene strekking te hebben en zich niet te beperken tot situaties waarin het strenge beschermingsregime rond Natura 2000-gebieden aan de orde is. Zij gaan dan een andere kant op dan de wetgever met het omgevingsplan in de Omgevingswet beoogt, te weten juist meer flexibiliteit.

Interessant is nog de vraag of een dergelijke flexibele verwijzing naar een vergunning op grond van een andere wet wel denkbaar zou zijn, als er in het bestemmingsplan maar een maximum aan verbonden wordt en wordt vastgesteld dat ook bij hantering van dat maximum nog steeds sprake is van een goede ruimtelijke ordening. De maximale uitgangspunten zijn dan helder en toetsbaar en ook de rechtszekerheid lijkt dan niet langer in het geding. Te denken valt bijvoorbeeld aan bouwhoogtes rond Schiphol, die ingevolge het Luchthavenindelingsbesluit (LIB) zijn gemaximeerd en als zodanig op grond van de Wet luchtvaart in het bestemmingsplan moeten worden opgenomen, maar van welke maxima ook ontheffing van de Staatssecretaris kan worden verkregen. Zou het zijn toegestaan om een grotere bouwhoogte dan de LIB-standaardhoogte in het bestemmingsplan op te nemen, onder de aantekening dat het meerdere alleen mag worden benut nadat er een ontheffing is verleend? De door de Afdeling in deze uitspraak gesignaleerde bezwaren lijken zich dan niet voor te doen.

Deze bijdrage is ook gepubliceerd in de Nieuwsbrief Omgevingsrecht van SDU.

Jan Coen Binnerts, Pot Jonker advocaten

 • Omgevingswet.net: een initiatief van Moraal Juridisch Advies

  Moraal Juridisch Advies is in september 2009 opgericht. Wij adviseren de overheid, het bedrijfsleven en particulieren op het gebied van bestuursrecht. Wij zijn daarbij gespecialiseerd in het omgevingsrecht (Wabo en de Wro).

  U kunt bij ons advies inwinnen over omgevingsvergunningen, Waboprojectbesluiten (ruimtelijke onderbouwing), bestemmingsplannen, structuurvisies etc. Tevens kunnen wij de procedure die daarbij hoort begeleiden. Ook kunnen wij u vertegenwoordigen bij bezwaar- en/of beroepsprocedures. 

Omgevingswet video's

  Contactgegevens

  Moraal Juridisch Advies
  Mississippistraat 104
  1448 XB Purmerend
  06-39 83 62 81
  info@omgevingswet.net

  @Omgevingswet