Zoeken op Omgevingswet.net

Tag

Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet is in aantocht (2021) en zal toezien op de fysieke leefomgeving.
Wro

Wro

De Wet ruimtelijke ordening voorziet in de structuurvisie, bestemmingsplannen etc.
Wabo

Wabo

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevat regels over de omgevingsvergunning.
Jurisprudentie

Jurisprudentie

Hier vindt u alle interessante actuele uitspraken op het gebied van het omgevingsrecht.
Awb

Awb

Artikelen die betrekking hebben op de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Contact

Contact

linkedin icon     twitter iconDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    form icon
Moraal Juridisch Advies
Formt Omgevingswet
Bureau Brug
maandag, 24 april 2017 08:47

VVGB wel of geen apart besluitonderdeel?

Een artikel van Franca Damen van haar website.

Of een verklaring van geen bedenkingen wel of niet als een apart besluitonderdeel moet worden aangemerkt, kan van belang zijn in een juridische procedure. Wanneer immers tegen een besluitonderdeel geen zienswijze of bezwaar is ingediend, kan daar in beroep niet alsnog tegen geageerd worden. Interessant in dat kader is een uitspraak van rechtbank Noord-Nederland van 14 april 2017 (ECLI:NL:RBNNE:2017:1476), zeker wanneer deze wordt vergeleken met een eerdere uitspraak van de Raad van State.

Het is inmiddels vaste rechtspraak dat elk van de in de artikelen 2.1 en 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) bedoelde toestemmingen die in een omgevingsvergunning zijn opgenomen, moeten worden aangemerkt als besluitonderdeel.

Over de vraag of een verklaring van geen bedenkingen (VVGB) die in het kader van een omgevingsvergunning moet worden verstrekt een apart besluitonderdeel is, bestaat daarentegen nog geen vaste rechtspraak. Daartoe worden de uitspraak van rechtbank Noord-Nederland van 14 april 2017 en een uitspraak van de Raad van State van 28 september 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:2535) met elkaar vergeleken.

In de uitspraak van 28 september 2016 oordeelde de Raad van State dat een VVGB een apart besluitonderdeel is:

“De door appellante 3 bedoelde verklaring van geen bedenkingen is vereist indien handelingen als bedoeld in artikel 75b van de Ffw worden verricht, waarvoor, zouden deze handelingen op zichzelf staan, een ontheffing op grond van de Ffw is vereist. Indien een omgevingsvergunning is vereist, wordt de toestemming voor het verrichten van dergelijke handelingen verleend door middel van een verklaring van geen bedenkingen bij de omgevingsvergunning. Gelet hierop ziet de vraag of daarvoor een verklaring van geen bedenkingen is vereist op een afzonderlijke toestemming. Deze toestemming moet, evenals de in de artikelen 2.1 en 2.2 van de Wabo bedoelde toestemmingen, als een afzonderlijk besluitonderdeel worden opgevat.”

Met andere woorden: omdat de VVGB ziet op een afzonderlijke toestemming (ontheffing Flora- en faunawet), moet de VVGB als een afzonderlijk besluitonderdeel worden aangemerkt.

“Bepalend is of een VVGB ziet op een afzonderlijke toestemming.”

Dit was anders in de uitspraak van rechtbank Noord-Nederland van 14 april 2017. In die zaak ging het om een omgevingsvergunning voor bouwen en planologisch strijdig gebruik. In beroep stelde de appellant zich op het standpunt dat voor het planologisch strijdig gebruik ten onrechte geen VVGB door de gemeenteraad was verstrekt. Omdat de appellant hierover niets had aangevoerd in zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit, was de vraag aan de orde of de VVGB moet worden aangemerkt als een afzonderlijk besluitonderdeel.

De rechtbank heeft deze vraag ontkennend beantwoord. Daartoe heeft de rechtbank overwogen dat de VVGB in die zaak, anders dan in de voormelde uitspraak van de Raad van State, niet ziet op een zelfstandige toestemming los van de verleende omgevingsvergunning. De VVGB is namelijk verbonden aan de omgevingsvergunning planologisch strijdig gebruik.

Hieruit volgt naar het oordeel van de rechtbank dat er geen sprake is van een zelfstandige toestemming als bedoeld in de artikelen 2.1 en 2.2 van de Wabo en dat de VVGB dus geen apart besluitonderdeel is.

Het is interessant hoe deze rechtspraak zich verder zal ontwikkelen.

 • Omgevingswet.net: een initiatief van Moraal Juridisch Advies

  Moraal Juridisch Advies is in september 2009 opgericht. Wij adviseren de overheid, het bedrijfsleven en particulieren op het gebied van bestuursrecht. Wij zijn daarbij gespecialiseerd in het omgevingsrecht (Wabo en de Wro).

  U kunt bij ons advies inwinnen over omgevingsvergunningen, Waboprojectbesluiten (ruimtelijke onderbouwing), bestemmingsplannen, structuurvisies etc. Tevens kunnen wij de procedure die daarbij hoort begeleiden. Ook kunnen wij u vertegenwoordigen bij bezwaar- en/of beroepsprocedures. 

Omgevingswet video's

  Contactgegevens

  Moraal Juridisch Advies
  Mississippistraat 104
  1448 XB Purmerend
  06-39 83 62 81
  info@omgevingswet.net

  @Omgevingswet