Zoeken op Omgevingswet.net

Tag

Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet is in aantocht (2021) en zal toezien op de fysieke leefomgeving.
Wro

Wro

De Wet ruimtelijke ordening voorziet in de structuurvisie, bestemmingsplannen etc.
Wabo

Wabo

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevat regels over de omgevingsvergunning.
Jurisprudentie

Jurisprudentie

Hier vindt u alle interessante actuele uitspraken op het gebied van het omgevingsrecht.
Awb

Awb

Artikelen die betrekking hebben op de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Contact

Contact

linkedin icon     twitter iconDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    form icon
Formt Omgevingswet
Bureau Brug
Moraal Juridisch Advies
maandag, 29 januari 2018 09:09

Wijzigingsplan nog niet op het droge

Een artikel van Anke van der Laar van PotJonker Advocaten.

Op 17 januari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:134, deed de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling) uitspraak over een wijzigingsplan dat was vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest (het college). Met het wijzigingsplan wordt onder meer beoogd om de bouw van 50 woningen te realiseren op het voormalig terrein van de (intussen verplaatste) voetbalvereniging. Velen kunnen zich niet vinden in het wijzigingsplan onder meer vanwege de waterproblematiek in de wijk. De Afdeling toetst of aan de in het bestemmingsplan Oranje Nassau opgenomen wijzigingsvoorwaarden is voldaan en of de wijziging van de oorspronkelijke bestemming (‘Sport’ in ‘Wonen’) is gerechtvaardigd uit het oogpunt van goede ruimtelijke ordening, gelet op de betrokken belangen.

Verbindendheid wijzigingsvoorwaarde, exceptieve toetsing

Het college neemt in de procedure het standpunt in dat één van de wijzigingsvoorwaarden uit het bestemmingsplan onverbindend moet worden geacht. Artikel 9 lid 4 onder o van de regels van het bestemmingsplan Oranje Nassau luidt als volgt: “er dient minimaal 15% van de toename aan verharding aan water in het wijzigingsgebied gerealiseerd te worden”. Deze bepaling stamt uit de tijd dat het college nog waterkwantiteitsbeheerder was van het gebied. Sinds 1 juli 2015 is dat echter het Hoogheemraadschap van Rijnland. In de Keur van het Hoogheemraadschap is ook een bepaling opgenomen over het realiseren van voldoende waterberging. Volgens het college hebben beide regelingen hetzelfde onderwerp en dient de anterieure (lagere) regel in het bestemmingsplan dan ook te wijken voor de posterieure (hogere) regel in de Keur.

De Afdeling haalt aan dat zij eerder heeft overwogen (onder meer in haar uitspraak van 9 september 2015, ECLI:NL:RVS:2015:2842) dat in een procedure tegen een besluit tot verlening van omgevingsvergunning de gelding van de toepasselijke bestemmingsplanregeling aan de orde kan worden gesteld en overweegt dat dit oordeel van overeenkomstige toepassing is in een procedure tegen een besluit tot vaststelling van een wijzigingsplan. Deze exceptieve toetsing kan echter alleen tot onverbindendheid van de lagere regeling leiden indien sprake is van evidente strijd met de hogere regeling.

Het enkele feit dat het Hoogheemraadschap thans waterkwantiteitsbeheerder is, betekent niet dat de raad uit het oogpunt van goede ruimtelijke ordening geen planvoorschriften meer mag stellen en dat de wijzigingsvoorwaarde strijdig moet worden geacht met de Keur. Vervolgens overweegt de Afdeling dat de voorwaarde in de Keur een begrenzing kent. De 15%-eis uit de Keur heeft betrekking op een toename aan verharding van 500 m2 tot 0,5 ha. Daarboven wordt maatwerk toegepast. Een dergelijke begrenzing kent de wijzigingsvoorwaarde in het bestemmingsplan niet. De Afdeling overweegt dat de wijzigingsvoorwaarde niet één op één overlapt met de Keur en dat er reeds daarom geen aanleiding bestaat voor het oordeel dat deze wijzigingsvoorwaarde evident in strijd is met de Keur.

Uit eerdere uitspraken van de Afdeling valt af te leiden dat voor evidente strijd met de hogere regeling, vereist is dat de hogere regeling zodanig concreet is dat deze zich voor exceptieve toetsing leent (ABRvS 9 september 2015, ECLI:NL:RVS:2015:2842) en dat geen sprake is van evidente strijd als de hogere regeling onduidelijk is (ABRvS 17 augustus 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2235). In dit rijtje hoort dus ook thuis dat voor evidente strijd is vereist dat de regelingen elkaar één op één overlappen.

Overigens had het college wel getoetst aan de wijzigingsvoorwaarde waarvan onverbindendheid werd bepleit. De Afdeling oordeelde echter dat sprake is van strijd met artikel 3:2 van de Algemene wet bestuursrecht. Zo is het college bij de berekening van de voorziene verharding ten onrechte niet uitgegaan van maximale planologische mogelijkheden maar van het bouwplan van de ontwikkelaar. Er is dan ook geen rekening gehouden met een volledige benutting van de bouwvlakken en van de mogelijkheid tot het bouwen van bijgebouwen, aan- en uitbouwen buiten het bouwvlak en vergunningvrij te bouwen. Verder is uitgegaan van een te groot oppervlak bestaande verharding en een te groot oppervlak aan voorziene watercompensatie. De Afdeling stelt het college in de gelegenheid om de gebreken te herstellen door toepassing van de bestuurlijke lus.

 • Omgevingswet.net: een initiatief van Moraal Juridisch Advies

  Moraal Juridisch Advies is in september 2009 opgericht. Wij adviseren de overheid, het bedrijfsleven en particulieren op het gebied van bestuursrecht. Wij zijn daarbij gespecialiseerd in het omgevingsrecht (Wabo en de Wro).

  U kunt bij ons advies inwinnen over omgevingsvergunningen, Waboprojectbesluiten (ruimtelijke onderbouwing), bestemmingsplannen, structuurvisies etc. Tevens kunnen wij de procedure die daarbij hoort begeleiden. Ook kunnen wij u vertegenwoordigen bij bezwaar- en/of beroepsprocedures. 

Omgevingswet video's

  Contactgegevens

  Moraal Juridisch Advies
  Mississippistraat 104
  1448 XB Purmerend
  06-39 83 62 81
  info@omgevingswet.net

  @Omgevingswet