Zoeken op Omgevingswet.net

Tag

Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet is in aantocht (2019) en zal toezien op de fysieke leefomgeving.
Wro

Wro

De Wet ruimtelijke ordening voorziet in de structuurvisie, bestemmingsplannen etc.
Wabo

Wabo

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevat regels over de omgevingsvergunning.
Jurisprudentie

Jurisprudentie

Hier vindt u alle interessante actuele uitspraken op het gebied van het omgevingsrecht.
Awb

Awb

Artikelen die betrekking hebben op de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Contact

Contact

linkedin icon     twitter iconDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    form icon
Moraal Juridisch Advies
Formt Omgevingswet
Bureau Brug
BJZ
maandag, 15 april 2019 09:08

Natuurvergunning op basis van de PAS versus de vaststelling van een bestemmingsplan

Geschreven door

Een artikel van Susan Schaap van SAM-Advocaten.

In de uitspraak van de AbRvS van 10 april 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1105 is het bestemmingsplan “De zeven dorpelingen”  aan de orde.

Ik benoem allereerst dat in deze uitspraak een schending van artikel 7.19, eerste lid Wm wordt gepasseerd met toepassing van artikel 6:22 van de Awb, omdat aannemelijk is dat belanghebbenden daardoor niet zijn benadeeld. In de plantoelichting is inzichtelijk gemaakt dat de voorgenomen activiteiten niet zullen leiden tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu, terwijl appellanten geen inhoudelijke beroepsgrond over deze m.e.r.-beoordeling naar voren hebben gebracht.

Voor het bestemmingsplan  is geen passende beoordeling gemaakt vanwege een beroep op artikel 2.8, tweede lid Wnb: gesteld wordt dat sprake is van een herhaling van zetten omdat reeds een Wnb-vergunning is verleend. De Afdeling stelt echter vast dat de desbetreffende Wnb-vergunning pas na de vaststelling van het plan is verleend. De Afdeling stelt verder vast dat de woonaantallen uit de Wnb-vergunning niet in de planregels zijn vastgelegd, zodat - ook al zou de Wnb-vergunning ten tijde van de vaststelling van het plan onherroepelijk zijn geweest - met het plan niet is gewaarborgd dat uitsluitend de ontwikkelingen mogen plaatsvinden die zijn toegestaan op grond van de Wnb-vergunning.

De Afdeling is niet bereid om zelf in de zaak te voorzien door een planregel toe te voegen waardoor planologisch uitsluitend de ingevolge de Wnb vergunde situatie zou zijn toegestaan. Daarmee staat nl. nog niet vast dat een nieuwe passende beoordeling geen nieuwe gegevens en inzichten kan opleveren over de significante gevolgen van het plan. De Afdeling overweegt dat in dit geval bij de Wnb-vergunning gebruik is gemaakt van de passende beoordeling die in het kader van het PAS is gemaakt. De Afdeling zal echter nog uitspraak moeten doen in de zaken over verschillende besluiten waarbij het PAS en de daaraan ten grondslag gelegde passende beoordeling een rol speelt. Die uitspraak moet naar het oordeel van de Afdeling worden afgewacht voordat de vraag of voor een plan toepassing kan worden gegeven aan artikel 2.8, tweede lid Wnb indien bij de Wnb-vergunning gebruik is gemaakt van de passende beoordeling die in het kader van het PAS is gemaakt, kan worden besproken. Het blijft dus nog wachten op het antwoord van deze belangrijke vraag voor de praktijk.

Zie ook het artikel van Claassen, Angélique op de website van Omgevingsweb.

 • Omgevingswet.net: een initiatief van Moraal Juridisch Advies

  Moraal Juridisch Advies is in september 2009 opgericht. Wij adviseren de overheid, het bedrijfsleven en particulieren op het gebied van bestuursrecht. Wij zijn daarbij gespecialiseerd in het omgevingsrecht (Wabo en de Wro).

  U kunt bij ons advies inwinnen over omgevingsvergunningen, Waboprojectbesluiten (ruimtelijke onderbouwing), bestemmingsplannen, structuurvisies etc. Tevens kunnen wij de procedure die daarbij hoort begeleiden. Ook kunnen wij u vertegenwoordigen bij bezwaar- en/of beroepsprocedures. 

Omgevingswet video's

  Contactgegevens

  Moraal Juridisch Advies
  Mississippistraat 104
  1448 XB Purmerend
  06-39 83 62 81
  info@omgevingswet.net

  @Omgevingswet

  RT @RaadvanState: Samenvatting van advies over wijziging van de Algemene wet bestuursrecht in verband met het nieuwe omgevingsrecht en nade…