Print deze pagina
zondag, 02 juni 2019 16:24

Vergunning onduidelijk

Een artikel van Janike Haakmeester van SAM-Advocaten.

De uitspraak van de AbRvS 29 mei 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1729 ziet op een omgevingsvergunning met een afwijking als bedoeld in art. 4 lid 9 bijlage II Bor voor het toestaan van nevenactiviteiten voor een agrarisch bedrijf voor educatie, extensieve dagrecreatie, congres-/vergadercentrum, commerciële zaalverhuur, kleinschalige horeca, bed & breakfast en kamperen.
 
Uit de vergunning blijkt dat het congres-/vergadercentrum/zaalverhuur/dagrecreatie en educatie en de daarbij behorende kleinschalige horeca, alleen geopend zullen zijn op verzoek en gemiddeld één keer per week. Ten aanzien van de kleinschalige horeca zijn in het besluit op bezwaar als voorwaarde opgenomen dat deze mag worden geëxploiteerd met een beperkte frequentie en inpandig moet plaatsvinden. De frequentie en de spreiding van feesten zijn niet in de vergunning zijn vastgelegd.
 
De Afdeling is van mening dat het besluit voor een aantal activiteiten; commerciële zaalverhuur, congres-/ vergadercentrum, dagrecreatie en ondersteunende kleinschalige horeca, te onbepaald is. Er kunnen aanzienlijk vaker dan eenmaal per week een of meer activiteiten plaatsvinden, als over een langere periode het gemiddelde maar een keer per week is, hetgeen het college niet heeft beoogd. Daardoor is niet uitgesloten dat, in het bijzonder in het seizoen, de betrokken zaal veel vaker dan een keer per week kan worden gebruikt. De Afdeling tekent hierbij aan dat uit de formulering van de toegestane activiteiten evenmin blijkt dat, wanneer in een week reeds een feest heeft plaatsgevonden, er geen ruimte meer is voor het organiseren van nog een andere activiteit, zoals een vergadering of een activiteit in het kader van dagrecreatie. En, omdat de ondersteunende horeca zowel ondersteunend is aan de dagrecreatie, als aan het congres-/vergadercentrum, als aan de commerciële zaalverhuur, acht de Afdeling de beoogde beperkte frequentie van die ondersteunende horeca evenmin duidelijk.