Zoeken op Omgevingswet.net

Tag

Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet is in aantocht (2021) en zal toezien op de fysieke leefomgeving.
Wro

Wro

De Wet ruimtelijke ordening voorziet in de structuurvisie, bestemmingsplannen etc.
Wabo

Wabo

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevat regels over de omgevingsvergunning.
Jurisprudentie

Jurisprudentie

Hier vindt u alle interessante actuele uitspraken op het gebied van het omgevingsrecht.
Awb

Awb

Artikelen die betrekking hebben op de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Contact

Contact

linkedin icon     twitter iconDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    form icon
Bureau Brug
Formt Omgevingswet
Moraal Juridisch Advies
donderdag, 23 april 2020 17:13

Geringe toename stikstofdepositie toegestaan

Op 22 april 2020 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een uitspraak gedaan inzake een geringe toename van stikstofdepositie bij de realisatie van een woning nabij een Natura 2000-gebied. De Afdeling heeft daarbij overwogen dat bij tijdelijke en geringe stikstofdepositie geen significante effecten zijn te verwachten.

Gelet op de natuurtoets waaruit volgt dat geen negatieve gevolgen voor het Natura 2000-gebied Duinen Den Helder-Callantsoog zijn te verwachten als gevolg van het plan en mede in aanmerking genomen dat de stikstofdepositiebijdrage gering en tijdelijk is, overweegt de Afdeling dat de raad voldoende heeft gemotiveerd dat en waarom uitgesloten is dat dit plan dat voorziet in de realisering van een enkele woning significante gevolgen heeft voor dit Natura 2000-gebied. Weliswaar heeft [appellant sub 2] ter zitting gesteld dat de raad een algemene toelichting geeft, maar zij heeft geen concreet aanknopingspunt voor twijfel aan de juistheid van de door de raad gegeven motivering aangedragen. Gelet op het vorenstaande ziet de Afdeling in wat [appellant sub 2] aanvoert geen aanleiding voor het oordeel dat de raad zich niet op het standpunt heeft kunnen stellen dat significante effecten in dit geval zijn uitgesloten op het Natura 2000-gebied Duinen Den Helder-Callantsoog.

De gemeente Schagen heeft in voorbereiding op de zitting een nieuwe AERIUS berekening uitgevoerd (januari 2020) waaruit bleek dat er in de aanlegfase sprake was van een tijdelijke depositie van 0,03 mol en in de gebruiksfase een depositie was van 0,04 mol. Hierover oordeelt de Afdeling als volgt.

Ter zitting heeft de raad opnieuw nieuwe AERIUS-berekeningen overgelegd, die gemaakt zijn met de op dat moment beschikbare versie van AERIUS (2019A). De berekende deposities verschillen gering van de eerder berekende deposities.

De Afdeling kijkt dus niet zozeer naar de getalsmatige depositietoename maar naar de daadwerkelijke gevolgen van de toename voor het Natura 2000-gebied. In de uitspraak Versterking Markermeerdijken benadrukt de Afdeling ook dat niet iedere toename van stikstofneerslag op natuurgebieden een onoverkomelijk probleem hoeft te zijn. Het gaat erom dat uit de passende beoordeling de zekerheid is verkregen dat het project de betrokken natuurgebieden niet aantast.

Daarnaast had de gemeente Schagen aangedragen dat er mogelijk sprake was van het oneigenlijk gebruik van een beroepsgrond. Reden hiervoor is dat appellant, welke een beroep deed op de toename van stikstof op hat nabij gelegen Natura 2000-gebied, ook een omgevingsvergunning had aangevraagd en gekregen voor de realisatie van een bed & breakfast naast het perceel waar het bestemmingsplan op zag. De gemeente vroeg zich daarbij af waarom appellant zelf een bed & breakfast realiseert welke ook leidt tot een toename van stikstofdepositie op het Natura 2000-gebied, als appellant zo begaan is met het nabij gelegen Natura 2000-gebied.

Volgens de raad heeft [appellant sub 2] door het aanvragen van deze omgevingsvergunning en door vervolgens, na verlening daarvan, gebruik te maken van deze vergunning zich door haar eigen gedrag onttrokken aan de bestuursrechtelijke bescherming welke zij aan de regels strekkende tot bescherming van het Natura 2000-gebied had kunnen ontlenen.  

Indien de Afdeling in de redenering van de gemeente was meegegaan was dit een unieke uitspraak geweest. Voor antwoord hierop duikt de Afdeling in de geschiedenis van de totstandkoming van de Wet aanpassing bestuursprocesrecht met betrekking tot artikel 8:69a van de Awb.

Bij de toepassing van artikel 8:69a van de Awb is van belang of de betrokken rechtsregel of het betrokken rechtsbeginsel strekt tot bescherming van de belangen van degene die zich daarop beroept (vergelijk de uitspraak van 7 mei 2014, ECLI:NL:RVS:2014:1669). Niet het eigen gedrag van de appellant of het subjectieve motief van de appellant voor de indiening van het beroep zijn relevant, maar het objectieve belang waaraan appellant zijn beroepsrecht ontleent (uitspraak 13 februari 2019, ECLI:NL:RVS:2019:295 (Arnhem)). Dat wil zeggen het belang of de belangen op grond waarvan degene die zich daarop beroept belanghebbende is of zou zijn bij het bestreden besluit. In dit geval beroept [appellant sub 2] zich op haar belang bij het behoud van een goede kwaliteit van haar woon- en leefomgeving.

De Afdeling concludeert dan ook dat:

De Afdeling stelt vast dat de afstand tussen het perceel van [appellant sub 2] en het Natura 2000-gebied Duinen Den Helder-Callantsoog ongeveer 6 m bedraagt. In het bijzonder gelet op deze korte afstand, is de Afdeling van oordeel dat het belang van [appellant sub 2] bij het behoud van een goede kwaliteit van haar woonomgeving in dit geval zo verweven is met de algemene belangen die de Wnb beoogt te beschermen dat niet kan worden geoordeeld dat de betrokken normen van de Wnb  kennelijk niet strekken tot bescherming van haar belangen. Gelet hierop staat artikel 8:69a van de Awb niet in de weg aan een inhoudelijke beoordeling van het betoog van [appellant sub 2].

 • Omgevingswet.net: een initiatief van Moraal Juridisch Advies

  Moraal Juridisch Advies is in september 2009 opgericht. Wij adviseren de overheid, het bedrijfsleven en particulieren op het gebied van bestuursrecht. Wij zijn daarbij gespecialiseerd in het omgevingsrecht (Wabo en de Wro).

  U kunt bij ons advies inwinnen over omgevingsvergunningen, Waboprojectbesluiten (ruimtelijke onderbouwing), bestemmingsplannen, structuurvisies etc. Tevens kunnen wij de procedure die daarbij hoort begeleiden. Ook kunnen wij u vertegenwoordigen bij bezwaar- en/of beroepsprocedures. 

Omgevingswet video's

  Contactgegevens

  Moraal Juridisch Advies
  Mississippistraat 104
  1448 XB Purmerend
  06-39 83 62 81
  info@omgevingswet.net

  @Omgevingswet

  Handhaving en concreet zicht op legalisatie: planologisch strijdig gebruik https://t.co/u7rS5OATuA