Zoeken op Omgevingswet.net

Tag

Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet is in aantocht (2021) en zal toezien op de fysieke leefomgeving.
Wro

Wro

De Wet ruimtelijke ordening voorziet in de structuurvisie, bestemmingsplannen etc.
Wabo

Wabo

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevat regels over de omgevingsvergunning.
Jurisprudentie

Jurisprudentie

Hier vindt u alle interessante actuele uitspraken op het gebied van het omgevingsrecht.
Awb

Awb

Artikelen die betrekking hebben op de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Contact

Contact

linkedin icon     twitter iconDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    form icon
Bureau Brug
Moraal Juridisch Advies
Formt Omgevingswet
maandag, 03 augustus 2020 07:20

Wijziging van het Besluit omgevingsrecht inzake permanente bewoning van recreatiewoningen

Een artikel van Kenny van der Hoeven van Schenkeveld Advocaten.

Op 18 juni 2020 is de internetconsultatie gestart van de wijziging van het Besluit omgevingsrecht inzake permanente bewoning van recreatiewoningen. Kern van het besluit is dat gemeenten door de wijziging de mogelijkheid krijgen om overdraagbare object gebonden vergunningen te verlenen. Wat betekent dit voor u als gemeente?

Problematiek permanente bewoning

Gemeenten hebben beperkte mogelijkheden om permanente bewoning van een recreatiewoning op objectniveau toe te staan. Momenteel kan dit gebeuren via een bestemmingsplanwijziging of  door het verlenen van een persoonsgebonden beschikking waarmee wordt afgeweken van het geldende bestemmingsplan. Een bestemmingsplanwijziging neemt veel tijd in beslag en kan daarom niet snel en flexibel worden ingezet. De persoonsgebonden beschikking neemt minder tijd in beslag, maar kan slechts worden verleend als de bewoner kan aantonen dat hij de recreatiewoning reeds vóór 31 oktober 2003 bewoonde en ook op die datum meerderjarig was.

Dit is in de praktijk zeer lastig omdat voornoemde datum niet meer actueel is. Hierdoor kunnen maar weinig mensen aanspraak maken op deze persoonsgebonden omgevingsvergunning. Bovendien staat deze persoonsgebonden vergunning slechts permanente bewoning toe door de persoon aan wie zij is verleend, en ziet de vergunning niet op het object waarin de vergunning plichtige gebruiksactiviteit wordt uitgevoerd. Deze methode is daarom enigszins beperkt.

Wijziging

Door deze wijziging krijgen gemeenten de mogelijkheid om object gebonden vergunningen te verlenen die permanente bewoning van recreatiewoningen toestaan. De vergunning kan worden verleend voor de duur dat de aanvrager de recreatiewoning permanent bewoont. Gemeenten hebben daarnaast de aanvullende mogelijkheid om te bepalen dat die termijn verlengd wordt voor de duur dat de rechtsopvolger van degene aan wie de omgevingsvergunning is verleend, de recreatiewoning permanent bewoont.

Bovendien vervalt de peildatum waarop de bewoner de vakantiewoning moest bewonen en de bewoner meerderjarig moest zijn. Zo kunnen deze peildata niet meer worden tegengeworpen aan jongere bewoners en rechtsopvolgers van degene aan wie de vergunning is verleend. De vergunningen verlopen via de reguliere procedure, waardoor deze (in principe) snel kan worden verleend.

Doel

Door deze wijziging kunnen meer mensen in aanmerking voor een omgevingsvergunning, waardoor zij permanent in een recreatiewoning mogen wonen. Ook kan de gemeente deze vergunningen snel en flexibel verlenen. Bovendien wordt door de wijziging de drempel voor bewoners kleiner om zich daadwerkelijk in te laten schrijven in de Basisregistratie personen (BRP). Voorts kan de termijn gedurende welke de vergunning geldt worden verlengd voor de duur dat rechtsopvolgers van de eerste vergunninghouder, de recreatiewoning permanent bewonen. Ten slotte ziet de wijziging op een actualisatie van de peildatum uit onderdeel 10 van artikel 4 van bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht. Dat betekent dat enkel nog de eis wordt gesteld dat de recreatiewoning vóór 1 januari 2019 moet zijn gebouwd.

Tot slot

De einddatum van de consultatie is 13 augustus 2020. De concept regeling vindt u hier en de ontwerp toelichting treft u hier aan.

 • Omgevingswet.net: een initiatief van Moraal Juridisch Advies

  Moraal Juridisch Advies is in september 2009 opgericht. Wij adviseren de overheid, het bedrijfsleven en particulieren op het gebied van bestuursrecht. Wij zijn daarbij gespecialiseerd in het omgevingsrecht (Wabo en de Wro).

  U kunt bij ons advies inwinnen over omgevingsvergunningen, Waboprojectbesluiten (ruimtelijke onderbouwing), bestemmingsplannen, structuurvisies etc. Tevens kunnen wij de procedure die daarbij hoort begeleiden. Ook kunnen wij u vertegenwoordigen bij bezwaar- en/of beroepsprocedures. 

Omgevingswet video's

  Contactgegevens

  Moraal Juridisch Advies
  Mississippistraat 104
  1448 XB Purmerend
  06-39 83 62 81
  info@omgevingswet.net

  @Omgevingswet

  Rui­me­re toe­gang tot de be­stuurs­rech­ter bij om­ge­vings­rech­te­lij­ke be­slui­ten https://t.co/MXKYFnwFJJ