Zoeken op Omgevingswet.net

Tag

Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet is in aantocht (2021) en zal toezien op de fysieke leefomgeving.
Wro

Wro

De Wet ruimtelijke ordening voorziet in de structuurvisie, bestemmingsplannen etc.
Wabo

Wabo

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevat regels over de omgevingsvergunning.
Jurisprudentie

Jurisprudentie

Hier vindt u alle interessante actuele uitspraken op het gebied van het omgevingsrecht.
Awb

Awb

Artikelen die betrekking hebben op de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Contact

Contact

linkedin icon     twitter iconDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    form icon
Formt Omgevingswet
Moraal Juridisch Advies
Bureau Brug
woensdag, 07 oktober 2020 08:39

Handhaving en concreet zicht op legalisatie: de regels op een rijtje

Een artikel van Merel Copier van Hekkelman Advocaten.

De afgelopen weken hebben wij de regels die voortvloeien uit de rechtspraak over concreet zicht op legalisatie in kaart gebracht. Wij hebben stilgestaan bij enkele procedurele aspecten en bij concreet zicht op legalisatie bij planologisch strijdig gebruik, milieuactiviteiten, illegaal bouwen, natuurbescherming en verordeningen.

In deze afsluitende blog zetten wij de regels kort op een rijtje.

De regels op een rijtje

1) Bestemmingsplan

Er moet een ontwerpbestemmingsplan ter inzage liggen waarbinnen het illegale gebruik past, tenzij aannemelijk is dat dit plan geen rechtskracht zal verkrijgen.

2) Omgevingsvergunning planologisch strijdig gebruik

Wordt de uitgebreide voorbereidingsprocedure gevolgd, dan moet een ontwerpbesluit tot verlening van de omgevingsvergunning ter inzage liggen, waarmee het illegale gebruik wordt vergund.

Wordt de reguliere procedure gevolgd, dan moeten burgemeester en wethouders bereid zijn de al ingediende aanvraag te vergunnen.

In beide gevallen geldt dat geen sprake is van concreet zicht op legalisatie, als op voorhand duidelijk is dat de omgevingsvergunning geen rechtskracht zal verkrijgen.

3) Omgevingsvergunning bouwen

Aannemelijk moet minimaal zijn, dat de aanvrager bereid is een omgevingsvergunningaanvraag ter legalisering van het bouwwerk in te dienen en aannemelijk moet zijn dat deze aanvraag, zou deze zijn ingediend, ook vergund kan worden.

4) Omgevingsvergunning milieu

Er moet een toereikende vergunningaanvraag zijn ingediend en het bevoegd gezag moet het niet onaannemelijk achten dat de vergunning kan worden verleend.

5) Overige vergunningen

In geval van een benodigde vergunning op grond van de Wet natuurbescherming moet ten minste een ontvankelijke vergunningaanvraag zijn ingediend om te beoordelen of een vergunning kan worden verleend. Bij een vergunning of ontheffing op grond van een verordening, zoals een Verordening op het binnenwater of de APV, is in ieder geval vereist dat een aanvraag is ingediend.

De blogreeks

In de afgelopen periode hebben wij blogs plaatsen waarin steeds een andere overtreding aan bod komt. Denk aan de overtreding van het verbod om zonder omgevingsvergunning te bouwen, af te wijken van het bestemmingsplan of een inrichting op te richten. Zie ook onze inleidende blog over concreet zicht op legalisatie en de beginselplicht tot handhaving.

Het moment waarop bij die verschillende overtredingen sprake is van concreet zicht op legalisatie verschilt. Wanneer is bij die verschillende overtredingen sprake van zicht op legalisatie? En wanneer is dat zicht op legalisatie voldoende concreet?

In deze blogreeks zijn de volgende onderwerpen aan bod gekomen:

Bij de behandeling van de verschillende onderwerpen zijn wij ingegaan op de actuele stand van zaken aan de hand van de meest recente rechtspraak van de bestuursrechter.

 • Omgevingswet.net: een initiatief van Moraal Juridisch Advies

  Moraal Juridisch Advies is in september 2009 opgericht. Wij adviseren de overheid, het bedrijfsleven en particulieren op het gebied van bestuursrecht. Wij zijn daarbij gespecialiseerd in het omgevingsrecht (Wabo en de Wro).

  U kunt bij ons advies inwinnen over omgevingsvergunningen, Waboprojectbesluiten (ruimtelijke onderbouwing), bestemmingsplannen, structuurvisies etc. Tevens kunnen wij de procedure die daarbij hoort begeleiden. Ook kunnen wij u vertegenwoordigen bij bezwaar- en/of beroepsprocedures. 

Omgevingswet video's

  Contactgegevens

  Moraal Juridisch Advies
  Mississippistraat 104
  1448 XB Purmerend
  06-39 83 62 81
  info@omgevingswet.net

  @Omgevingswet

  Rui­me­re toe­gang tot de be­stuurs­rech­ter bij om­ge­vings­rech­te­lij­ke be­slui­ten https://t.co/MXKYFnwFJJ