Zoeken op Omgevingswet.net

Tag

Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet is in aantocht (2021) en zal toezien op de fysieke leefomgeving.
Wro

Wro

De Wet ruimtelijke ordening voorziet in de structuurvisie, bestemmingsplannen etc.
Wabo

Wabo

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevat regels over de omgevingsvergunning.
Jurisprudentie

Jurisprudentie

Hier vindt u alle interessante actuele uitspraken op het gebied van het omgevingsrecht.
Awb

Awb

Artikelen die betrekking hebben op de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Contact

Contact

linkedin icon     twitter iconDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    form icon
Bureau Brug
Formt Omgevingswet
Moraal Juridisch Advies
donderdag, 08 oktober 2020 08:40

Stikstof: bestemmingsplan en opties om aan de Natura 2000-toets te voldoen

Een artikel van Paul Bodden van Hekkelman Advocaten.

Bij een bestemmingsplan zijn er meerdere mogelijkheden om aan de ‘Natura 2000-toets’ te voldoen. Hierna volgen enkele voorbeelden. Het betreft geen uitputtende behandeling. Zo blijft de zogenoemde ‘ADC-toets’ buiten beschouwing.

Geen aantasting natuurlijke kenmerken

Indien een bestemmingsplan slechts een geringe stikstofdepositie met zich brengt op een Natura 2000-gebied, dan kan onder omstandigheden onder verwijzing naar een ecologische onderbouwing worden gesteld dat de depositietoename zo gering is dat het plan niet zal leiden tot aantasting van de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied. Dat is zelfs denkbaar indien de kritische depositiewaarden op een bepaald hexagoon worden overschreden.

Begrenzing dieraantallen, dierplaatsen en diersoorten, emissie en/of depositie

Een ander voorbeeld waarbij de depositie niet toeneemt is een bestemmingsplanregeling die de bestaande feitelijke en planologisch legale situatie bevriest door middel van een gebruiksverbod. Deze systematiek heb ik beschreven in het artikel ‘Het bestemmingsplan voor het buitengebied en Natura 2000’ (TvAR 2016, nr. 1, p. 5-10).

Externe saldering bij een bestemmingsplan

Evenals bij de natuurvergunning kan externe saldering bij een bestemmingsplan als mitigerende maatregel worden aangemerkt en worden betrokken in de passende beoordeling indien er een directe samenhang bestaat tussen het voorgenomen plan en de salderingsmaatregel. Directe samenhang wordt in geval van een bestemmingsplan aangenomen als:

 • de vergunning voor het saldogevende bedrijf daadwerkelijk is of zal worden ingetrokken ten behoeve van de uitbreiding van het saldo-ontvangende bedrijf. Dit kan blijken uit een intrekkingsbesluit of uit een overeenkomst tussen het saldogevende en saldo-ontvangende bedrijf over de toename van het stikstofdepositiesaldo van de in te trekken milieuvergunning; en als
 • vaststaat dat de bedrijfsvoering van het saldogevende bedrijf daadwerkelijk is of wordt beëindigd.

Eén-op-één inpassen

Tot slot mag de zogenoemde ‘één-op-één inpassing’ niet onvermeld blijven. Gesteld dat voor een ontwikkeling een natuurvergunning is verkregen en onherroepelijk is geworden, dan kan deze één-op-één worden ingepast in een bestemmingsplan.

Hiervoor is noodzakelijk dat het bestemmingsplan niet méér mogelijk maakt dan hetgeen door de natuurvergunning is toegestaan. Dit dient in de planregels van het bestemmingsplan geborgd te zijn. Indien in de planregels verwezen wordt naar een natuurvergunning, dient uit het oogpunt van rechtszekerheid duidelijk te zijn welke natuurvergunning precies bedoeld wordt. Dit kan duidelijk worden gemaakt door te verwijzen naar de datum en het kenmerk van de betreffende natuurvergunning. Algemene verwijzingen in de planregels van een bestemmingsplan naar natuurvergunningen zijn dus niet specifiek genoeg.

Met betrekking tot de één-op-één inpassing is tot slot van belang dat een Nbw- of Wnb-vergunning waarmee ontwikkelingsruimte op grond van het PAS is toebedeeld volgens de Afdeling niet één-op-één kan worden ingepast in een bestemmingsplan.

Heb je nog vragen? Neem dan gerust contact met mij op.

Blogreeks ‘Stikstof’

Wil je weten langs welke wegen met de huidige stand van het recht ontwikkelingen kunnen worden gefaciliteerd? Volg dan deze blogreeks.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 

 • Omgevingswet.net: een initiatief van Moraal Juridisch Advies

  Moraal Juridisch Advies is in september 2009 opgericht. Wij adviseren de overheid, het bedrijfsleven en particulieren op het gebied van bestuursrecht. Wij zijn daarbij gespecialiseerd in het omgevingsrecht (Wabo en de Wro).

  U kunt bij ons advies inwinnen over omgevingsvergunningen, Waboprojectbesluiten (ruimtelijke onderbouwing), bestemmingsplannen, structuurvisies etc. Tevens kunnen wij de procedure die daarbij hoort begeleiden. Ook kunnen wij u vertegenwoordigen bij bezwaar- en/of beroepsprocedures. 

Omgevingswet video's

  Contactgegevens

  Moraal Juridisch Advies
  Mississippistraat 104
  1448 XB Purmerend
  06-39 83 62 81
  info@omgevingswet.net

  @Omgevingswet

  Rui­me­re toe­gang tot de be­stuurs­rech­ter bij om­ge­vings­rech­te­lij­ke be­slui­ten https://t.co/MXKYFnwFJJ