Zoeken op Omgevingswet.net

Tag

Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet is in aantocht (2021) en zal toezien op de fysieke leefomgeving.
Wro

Wro

De Wet ruimtelijke ordening voorziet in de structuurvisie, bestemmingsplannen etc.
Wabo

Wabo

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevat regels over de omgevingsvergunning.
Jurisprudentie

Jurisprudentie

Hier vindt u alle interessante actuele uitspraken op het gebied van het omgevingsrecht.
Awb

Awb

Artikelen die betrekking hebben op de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Contact

Contact

linkedin icon     twitter iconDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    form icon
Formt Omgevingswet
Bureau Brug
Moraal Juridisch Advies
maandag, 05 oktober 2020 12:08

Sa­men­vat­ting ad­vies over ini­ti­a­tief­wets­voor­stel ‘Wet duur­za­me aan­pak stik­stof’

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over het initiatiefwetsvoorstel ‘Wet duurzame aanpak stikstof’ van de Tweede Kamerleden Klaver en Bromet (GroenLinks). Het voorstel is op 5 oktober 2020 openbaar geworden.

Het initiatiefwetsvoorstel

Het initiatiefwetsvoorstel is gericht op de vermindering van de belasting van natuur door stikstof en heeft als doel om een goede staat van instandhouding van Natura 2000-gebieden te creëren. Daardoor moet ruimte ontstaan voor de bouw van woningen, economische activiteiten, windmolens en dijkversterkingen. De initiatiefnemers willen de doelstellingen voor de vermindering van stikstofemissie in de wet vastleggen. Daarnaast bevat het initiatiefwetsvoorstel een subsidieregeling voor het opheffen van en overschakelen naar duurzame landbouw door landbouwbedrijven en versterking van de natuur.

Wat is er nodig om stikstofemissie te verminderen?

Het initiatiefwetsvoorstel heeft het karakter van een kaderwet en bevat heldere doelstellingen voor de reductie van stikstofemissie. Maar het initiatiefwetsvoorstel bevat geen concrete maatregelen om die doelstellingen te bereiken.

Gebiedspecifieke aanpak

De rol die stikstofdepositie speelt bij de staat van instandhouding van Natura 2000‑gebieden is per gebied verschillend. Het oplossen van de stikstofproblemen zal grote inspanningen vragen en ingrijpende maatregelen vergen. De benodigde stikstofreductie moet daarom daar worden gerealiseerd, waar die het meest effectief is. Daarnaast moet onderscheid worden gemaakt naar de sector waarbinnen de emissie wordt veroorzaakt. Het initiatiefvoorstel doet dat niet.

Subsidies

Het initiatiefvoorstel bevat regels over het verstrekken van subsidies voor het opheffen van landbouwbedrijven, het ondersteunen van de transitie naar duurzame landbouw en de versterking van de natuur. Maar het voorstel bevat geen voldoende duidelijke beschrijving van de activiteiten waarvoor en de vorm waarin subsidie zou kunnen worden verleend. Dat is wel nodig om zeker te zijn dat subsidieverstrekking in overeenstemming met de Europese staatssteunregels zal plaatsvinden.

De Afdeling adviseert het initiatiefwetsvoorstel op deze punten aan te passen.

 • Omgevingswet.net: een initiatief van Moraal Juridisch Advies

  Moraal Juridisch Advies is in september 2009 opgericht. Wij adviseren de overheid, het bedrijfsleven en particulieren op het gebied van bestuursrecht. Wij zijn daarbij gespecialiseerd in het omgevingsrecht (Wabo en de Wro).

  U kunt bij ons advies inwinnen over omgevingsvergunningen, Waboprojectbesluiten (ruimtelijke onderbouwing), bestemmingsplannen, structuurvisies etc. Tevens kunnen wij de procedure die daarbij hoort begeleiden. Ook kunnen wij u vertegenwoordigen bij bezwaar- en/of beroepsprocedures. 

Omgevingswet video's

  Contactgegevens

  Moraal Juridisch Advies
  Mississippistraat 104
  1448 XB Purmerend
  06-39 83 62 81
  info@omgevingswet.net

  @Omgevingswet

  Rui­me­re toe­gang tot de be­stuurs­rech­ter bij om­ge­vings­rech­te­lij­ke be­slui­ten https://t.co/MXKYFnwFJJ