Zoeken op Omgevingswet.net

Tag

Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet is in aantocht (2021) en zal toezien op de fysieke leefomgeving.
Wro

Wro

De Wet ruimtelijke ordening voorziet in de structuurvisie, bestemmingsplannen etc.
Wabo

Wabo

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevat regels over de omgevingsvergunning.
Jurisprudentie

Jurisprudentie

Hier vindt u alle interessante actuele uitspraken op het gebied van het omgevingsrecht.
Awb

Awb

Artikelen die betrekking hebben op de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Contact

Contact

linkedin icon     twitter iconDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    form icon
Formt Omgevingswet
Bureau Brug
Moraal Juridisch Advies
maandag, 11 januari 2021 09:58

Nieuwe wet- en regelgeving bestuursrecht en omgevingsrecht per 1 januari 2021

Een artikel van Tom Barkhuysen en Diederik de Groot van het Stibbeblog.

Per 1 januari 2021 is diverse nieuwe wet- en regelgeving in werking getreden. In dit blogbericht lichten wij de belangrijkste wijzigingen op het gebied van het bestuursrecht en het omgevingsrecht er uit.

Besluit elektronisch procederen

Het Besluit elektronisch procederen (Stb. 2020, 410) geeft een regelgevend kader voor vrijwillig en verplicht elektronisch procederen in het civiele recht en het bestuursrecht. Het besluit bepaalt onder meer aan welke eisen een digitaal systeem voor gegevensverwerking moet voldoen dat door een rechterlijke instantie wordt gebruikt voor elektronisch procederen. Het besluit vervangt het Besluit digitalisering burgerlijk procesrecht en bestuursprocesrecht, welke regels bevatte voor het verplicht digitaal procederen in asiel- en bewaringszaken.

De Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven hebben in een nieuwsbericht (zie hier en hier) laten weten welke gevolgen het Besluit elektronisch procederen heeft voor het elektronisch indienen van beroepschriften en andere berichten. Deze regels zullen worden opgenomen in de Procesregeling bestuursrechterlijke colleges 2014.

Wet toeristische verhuur van woonruimten

De Wet toeristische verhuur van woonruimten (Stb. 2020, 460) wijzigt de Huisvestingswet 2014 in verband met de regulering van de toeristische verhuur van woonruimte. De wet geeft gemeenten de mogelijkheid meer maatregelen te nemen als er schaarste is aan woonruimte of als de leefbaarheid van een wijk onder druk staat. Op die manier kan vakantieverhuur worden beperkt. De wet voorziet daartoe in de mogelijkheid voor een registratie-, meld- en/of vergunningplicht.

Wijzigingen Tabaks- en Rookwarenbesluit

Rookwaren mogen in de winkel of op een webshop niet meer te zien zijn. Dit zogenoemde uitstalverbod (ook wel displayverbod genoemd) is ingegaan op 1 januari 2021 (Stb. 2019, 308). Voor supermarkten was het uitstalverbod al ingegaan op 1 juli 2020. Het uitstalverbod geldt voor tabaksproducten en producten die daar op lijken (e-sigaret en voor roken bestemde kruidenproducten). Het uitstalverbod geldt onder voorwaarden niet voor bepaalde tabaksspeciaalzaken.

Daarnaast is het Tabaks- en rookwarenbesluit gewijzigd in verband met rookvrije schoolterreinen (Stb. 2020, 218). Deze wijziging houdt in dat op terreinen behorende bij gebouwen en inrichtingen die worden gebruikt voor onderwijs, net als in de gebouwen en inrichtingen zelf, een rookverbod moet worden ingesteld, aangeduid en gehandhaafd.

Drones

Vanaf 31 december 2020 gelden er Europese regels voor het vliegen met een drone. De nieuwe regelgeving is bedoeld om het luchtruim veilig te houden en meer ruimte te creëren voor innovatieve toepassingen met drones (bijvoorbeeld toepassingen in de landbouw). Personen die met een drone vliegen die zwaarder is dan 250 gram of een lichtere drone met een camera moeten zich vanaf 31 december verplicht registreren bij de RDW. Is de drone zwaarder dan 250 gram dan moet er ook een vliegbewijs worden gehaald. Deze regels geldt ook voor personen die een drone alleen recreatief gebruiken.

CO2-heffing industrie

De Wet CO2-heffing industrie wijzigt de Wet belastingen op milieugrondslag en de Wet milieubeheer. Bepaalde bedrijven in de industrie met een hoge CO2-uitstoot moeten een nationale CO2-heffing betalen indien zij meer dan de vrijgestelde hoeveelheid aan broeikasgassen uitstoten. De CO2-heffing is deel van een breed pakket maatregelen, afkomstig uit het Klimaatakkoord. De CO2-heffing gaat gelden voor:

 • Grote industriële bedrijven die ook onder het Europese emissiehandelssysteem, het EU ETS vallen
 • Afvalverbrandingsinstallaties en bedrijven die grote hoeveelheden lachgas uitstoten.

In een eerder Stibbeblog is ingegaan op belangrijke wijzigingen per 1 januari 2021 van de vierde handelsperiode van het Europees emissiehandelssysteem (ETS-IV)

Wijziging Bouwbesluit 2012 in verband met  BENG-eisen

Vanaf 1 januari 2021 moeten vergunningaanvragen voor alle nieuwbouw voldoen aan de eisen voor Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG) (Stb. 2020, 529). Deze nieuwe bouwregels stellen eisen aan de maximale energiebehoefte, het fossiele energiegebruik en aan de opwek van hernieuwbare energie van gebouwen. De BENG-eisen vloeien voort uit het Energieakkoord voor duurzame groei en uit de Europese Richtlijn Energieprestatie Gebouwen

Tot slot

Naast de hiervoor genoemde wijzigingen, zijn er nog meer wetten gewijzigd. Meer informatie over alle wijzigingen in wet- en regelgeving per 1 juli 2020 kunt u vinden op Ondernemersplein, Overheid.nl en Rijksoverheid.nl.

 • Omgevingswet.net: een initiatief van Moraal Juridisch Advies

  Moraal Juridisch Advies is in september 2009 opgericht. Wij adviseren de overheid, het bedrijfsleven en particulieren op het gebied van bestuursrecht. Wij zijn daarbij gespecialiseerd in het omgevingsrecht (Wabo en de Wro).

  U kunt bij ons advies inwinnen over omgevingsvergunningen, Waboprojectbesluiten (ruimtelijke onderbouwing), bestemmingsplannen, structuurvisies etc. Tevens kunnen wij de procedure die daarbij hoort begeleiden. Ook kunnen wij u vertegenwoordigen bij bezwaar- en/of beroepsprocedures. 

Omgevingswet video's

  Contactgegevens

  Moraal Juridisch Advies
  Mississippistraat 104
  1448 XB Purmerend
  06-39 83 62 81
  info@omgevingswet.net

  @Omgevingswet