Zoeken op Omgevingswet.net

Tag

Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet is in aantocht (2021) en zal toezien op de fysieke leefomgeving.
Wro

Wro

De Wet ruimtelijke ordening voorziet in de structuurvisie, bestemmingsplannen etc.
Wabo

Wabo

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevat regels over de omgevingsvergunning.
Jurisprudentie

Jurisprudentie

Hier vindt u alle interessante actuele uitspraken op het gebied van het omgevingsrecht.
Awb

Awb

Artikelen die betrekking hebben op de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Contact

Contact

linkedin icon     twitter iconDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    form icon
Bureau Brug
Moraal Juridisch Advies
Formt Omgevingswet
maandag, 01 maart 2021 18:18

Een omgevingsvergunningplicht voor het kappen van bomen? Vergeet het bestemmingsplan niet!

Een artikel van Lieke Feenstra van PotJonker Advocaten.

Voor het kappen van een of meer bomen kan vereist zijn dat een omgevingsvergunning wordt aangevraagd bij het college van burgemeester en wethouders. Kappen kan namelijk vergunningplichtig zijn op grond van de APV of de Bomenverordening van een gemeente. Een vergunningplicht voor het rooien van bomen kan daarnaast ook volgen uit het bestemmingsplan dat van toepassing is. Dit komt in de praktijk geregeld voor. Wanneer zowel de gemeentelijke verordening als het bestemmingsplan een vergunningplicht voorschrijft, zal degene die van plan is bomen te kappen op beide grondslagen een omgevingsvergunning moeten aanvragen. Dit wordt geïllustreerd door een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“de Afdeling”) van 27 januari 2021 (ECLI:NL:RVS:2021:159).

In deze uitspraak is door het college van burgemeester en wethouders van Wassenaar (“het college”) een omgevingsvergunning verleend voor het kappen van 58 bomen bij een hotel. De vergunning is aangevraagd omdat in art. 4.11 Algemene Plaatselijke Verordening Wassenaar 2014 een vergunningplicht is opgenomen voor het vellen van houtopstanden. De omgevingsvergunning is aldus verleend voor de activiteit ‘kappen’ als bedoeld in art. 2.2 lid 1 aanhef en onder g Wabo. In hoger beroep ligt de vraag voor of daarnaast niet ook een omgevingsvergunning nodig is voor de activiteit ‘aanleggen’ als bedoeld in art. 2.1 lid 1 aanhef en onder b Wabo, aangezien ook in het vigerende bestemmingsplan een vergunningplicht is opgenomen voor het kappen van bomen.

De Afdeling constateert dat het kappen van de bomen in dit geval zowel een aanlegactiviteit (als bedoeld in art. 2.1 lid 1 aanhef en onder b Wabo) is als een kapactiviteit (als bedoeld in art. 2.2 lid 1 aanhef en onder g Wabo). Deze activiteiten moeten naar oordeel van de Afdeling worden aangemerkt als ‘onlosmakelijke activiteiten’ (art. 2.7 juncto art. 1.1 Wabo). Dat wil zeggen dat sprake is van feitelijke werkzaamheden die onder meerdere vergunningscategorieën uit artt. 2.1 en 2.2 Wabo vallen, en die niet los van elkaar kunnen plaatsvinden en niet fysiek van elkaar zijn te onderscheiden (zie in dat verband ABRvS 17 oktober 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3388, r.o. 5.1). Dat de Afdeling oordeelt dat tussen de kapactiviteit en de aanlegactiviteit in de zin van het kappen van bomen onlosmakelijke samenhang bestaat verbaast dan ook niet. Het kappen van bomen op beide grondslagen kan niet los van elkaar plaatsvinden en is niet fysiek van elkaar te onderscheiden; een boom kan immers maar één keer worden gekapt.

In het geval van onlosmakelijke activiteiten moet een vergunningaanvraag op al die activiteiten betrekking hebben, zo volgt uit art. 2.7 lid 1 Wabo. De activiteit ‘planologisch strijdig gebruik’ als bedoeld in art. 2.1 lid 1 aanhef en onder c Wabo is overigens uitgezonderd van deze verplichting (art. 2.7 lid 1 tweede volzin Wabo, zie in dat verband ook ABRvS 23 januari 2019, ECLI:NL:RVS:2019:157, r.o. 4.1). Indien in een vergunningaanvraag ten onrechte niet alle onlosmakelijke activiteiten zijn opgenomen dan moet het bevoegd gezag – veelal het college van burgemeester en wethouders – de aanvrager in de gelegenheid stellen de aanvraag op dit punt aan te vullen (zie in dat verband ook ABRvS 16 december 2020, ECLI:NL:RVS:2020:3012, r.o. 5.2). Doet de aanvrager dat niet, of niet tijdig, dan kan het bevoegd gezag besluiten de vergunningaanvraag buiten behandeling te laten op grond van art. 4:5 lid 1 Awb.

In de uitspraak over de Wassenaarse bomen heeft de initiatiefnemer alleen een omgevingsvergunning aangevraagd voor de activiteit ‘kappen’, en niet ook voor de activiteit ‘aanleggen’. In plaats van (direct) over te gaan tot vergunningverlening, had het college de initiatiefnemer op grond van art. 2.7 lid 1 Wabo in de gelegenheid moeten stellen om zijn aanvraag aan te vullen zodat die ook betrekking heeft op de aanlegactiviteit.

Voor zowel initiatiefnemers als colleges van burgemeester en wethouders geldt dan ook dat zij er goed aan doen om bij het beoordelen van een vergunningplicht voor het kappen van bomen niet alleen te kijken naar de APV of de Bomenverordening, maar ook naar het bestemmingsplan dat van toepassing is. Op die manier kan onnodige vertraging in het vergunningtraject worden voorkomen.

 • Omgevingswet.net: een initiatief van Moraal Juridisch Advies

  Moraal Juridisch Advies is in september 2009 opgericht. Wij adviseren de overheid, het bedrijfsleven en particulieren op het gebied van bestuursrecht. Wij zijn daarbij gespecialiseerd in het omgevingsrecht (Wabo en de Wro).

  U kunt bij ons advies inwinnen over omgevingsvergunningen, Waboprojectbesluiten (ruimtelijke onderbouwing), bestemmingsplannen, structuurvisies etc. Tevens kunnen wij de procedure die daarbij hoort begeleiden. Ook kunnen wij u vertegenwoordigen bij bezwaar- en/of beroepsprocedures. 

Omgevingswet video's

  Contactgegevens

  Moraal Juridisch Advies
  Mississippistraat 104
  1448 XB Purmerend
  06-39 83 62 81
  info@omgevingswet.net

  @Omgevingswet

  Rui­me­re toe­gang tot de be­stuurs­rech­ter bij om­ge­vings­rech­te­lij­ke be­slui­ten https://t.co/MXKYFnwFJJ