Zoeken op Omgevingswet.net

Tag

Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet is in aantocht (2021) en zal toezien op de fysieke leefomgeving.
Wro

Wro

De Wet ruimtelijke ordening voorziet in de structuurvisie, bestemmingsplannen etc.
Wabo

Wabo

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevat regels over de omgevingsvergunning.
Jurisprudentie

Jurisprudentie

Hier vindt u alle interessante actuele uitspraken op het gebied van het omgevingsrecht.
Awb

Awb

Artikelen die betrekking hebben op de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Contact

Contact

linkedin icon     twitter iconDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    form icon
Bureau Brug
Formt Omgevingswet
Moraal Juridisch Advies
maandag, 01 maart 2021 18:27

Dienstenrichtlijn van toepassing op planologische maatvoeringsregeling voor recreatiewoningen?

Een artikel van Lucia Tellegen van Wieringa Advocaten.

In een recente uitspraak (ECLI:NL:RVS:2021:369) heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State moeten oordelen over een (derde) herziening van een bestemmingsplan dat was vastgesteld voor het buitengebied van de gemeente Veere. Een van de rechtsvragen was of de Dienstenrichtlijn van toepassing is op een met die herziening ingevoerde planregel die de maatvoering van recreatiewoningen beperkt.

Uit planregels bij het herziene bestemmingsplan volgt dat de inhoud van woningen en recreatiewoningen ten hoogste 750 m3 mag bedragen, met dien verstande dat de inhoud van recreatiewoningen ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van recreatie - recreatiewoning 4" niet groter mag zijn dan de inhoud zoals aanwezig op het moment van terinzagelegging van het ontwerpplan. Volgens deze maatvoeringsregeling mogen de bestaande recreatiewoningen op het perceel dus niet worden vergroot. De appellanten in deze zaak verzetten zich tegen deze planregel. Zij vrezen dat de verhuurinkomsten teruglopen als de recreatiewoningen niet mogen worden vergroot. En zij betogen dat deze beperkingen in strijd zijn met de Dienstenrichtlijn (Richtlijn 2006/123/EG).

Voordat de Afdeling toe komt aan de vraag of de beperkingen in strijd zijn met de Dienstenrichtlijn, buigt zij zich over de vraag of de Dienstenrichtlijn überhaupt daarop van toepassing is.

Wat zegt de Dienstenrichtlijn zelf?

In overweging 9 van de preambule van de Dienstenrichtlijn is opgenomen dat deze alleen van toepassing op eisen met betrekking tot de toegang tot of de uitoefening van een dienstenactiviteit. De Dienstenrichtlijn is dus niet van toepassing op eisen zoals verkeersregels, regels betreffende de ontwikkeling of het gebruik van land, voorschriften inzake ruimtelijke ordening en stedenbouw, en evenmin op administratieve sancties wegens het niet naleven van dergelijke voorschriften die de dienstenactiviteit niet specifiek regelen of daarop specifiek van invloed zijn, maar die de dienstverrichters bij de uitvoering van hun economische activiteit in acht dienen te nemen op dezelfde wijze als natuurlijke personen die als particulier handelen.

Wat leert de Appingedam-uitspraak ons?

In een eerdere blog beschreef ik al dat uit het Appingedam-arrest van het Hof van Justitie van de EU (ECLI:EU:C:2018:44) blijkt dat de Dienstenrichtlijn niet van toepassing is op eisen die geen beperking zijn van de vrijheid van vestiging van dienstverrichters en van het vrije verkeer van diensten tussen de lidstaten, omdat zij niet de toegang tot een activiteit in verband met diensten specifiek regelen of daarop specifiek van invloed zijn, maar door dienstverrichters in acht moeten worden genomen in de uitoefening van hun economische activiteit, op dezelfde wijze als door personen die handelen als particulier. De Afdeling leidt hieruit af dat voor de beoordeling of een eis de toegang tot een dienstenactiviteit regelt of daarop specifiek van invloed is, mede van belang is of deze eis enkel is gericht tot de personen die de dienstenactiviteit willen verrichten, met uitsluiting van personen die handelen als particulier (zie uitspraak ECLI:NL:RVS:2019:35, r.o. 5.5).

Afdeling: Dienstenrichtlijn niet van toepassing op maatvoeringsregeling recreatiewoningen

In de uitspraak overweegt de Afdeling dat de maatvoeringsregeling een bouwregel die geldt voor recreatiewoningen op de gronden met de bestemming "Wonen" en niet voor de andere gebouwen op die gronden. Het gaat hier om een algemeen geformuleerde bouwregel, die naar zijn aard op dezelfde wijze geldt voor personen die een dienstenactiviteit, bestaande uit het verhuren van recreatiewoningen, verrichten, als voor natuurlijke personen die als particulier handelen. Ik meen dat de Afdeling hier bedoelt dat de planregel zich ook richt op particulieren die een dergelijke recreatiewoning bezitten en die niet voor de verhuur aanbieden. De planregel richt zich hierom niet uitsluitend tot dienstverrichters. Hierom concludeert de Afdeling dat de maatvoeringsregeling niet de toegang tot een activiteit in verband met diensten specifiek regelt of daarop specifiek van invloed is. Aldus is de Dienstenrichtlijn daarop niet van toepassing.

 • Omgevingswet.net: een initiatief van Moraal Juridisch Advies

  Moraal Juridisch Advies is in september 2009 opgericht. Wij adviseren de overheid, het bedrijfsleven en particulieren op het gebied van bestuursrecht. Wij zijn daarbij gespecialiseerd in het omgevingsrecht (Wabo en de Wro).

  U kunt bij ons advies inwinnen over omgevingsvergunningen, Waboprojectbesluiten (ruimtelijke onderbouwing), bestemmingsplannen, structuurvisies etc. Tevens kunnen wij de procedure die daarbij hoort begeleiden. Ook kunnen wij u vertegenwoordigen bij bezwaar- en/of beroepsprocedures. 

Omgevingswet video's

  Contactgegevens

  Moraal Juridisch Advies
  Mississippistraat 104
  1448 XB Purmerend
  06-39 83 62 81
  info@omgevingswet.net

  @Omgevingswet

  De behandeling van een vergunningaanvraag onder de Omgevingswet https://t.co/MTEgRe86Rr