Zoeken op Omgevingswet.net

Tag

Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet is in aantocht (2021) en zal toezien op de fysieke leefomgeving.
Wro

Wro

De Wet ruimtelijke ordening voorziet in de structuurvisie, bestemmingsplannen etc.
Wabo

Wabo

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevat regels over de omgevingsvergunning.
Jurisprudentie

Jurisprudentie

Hier vindt u alle interessante actuele uitspraken op het gebied van het omgevingsrecht.
Awb

Awb

Artikelen die betrekking hebben op de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Contact

Contact

linkedin icon     twitter iconDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    form icon
Formt Omgevingswet
Bureau Brug
Moraal Juridisch Advies
vrijdag, 18 juni 2021 15:27

Sa­men­vat­ting ad­vies ont­werp­be­sluit stik­stof­re­duc­tie en na­tuur­ver­be­te­ring

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over het ontwerpbesluit waarmee enkele algemene maatregelen van bestuur worden gewijzigd in verband met regels over stikstofreductie en natuurverbetering. Het ontwerpbesluit is op 18 juni 2021 gepubliceerd. Daarmee is ook het advies van de Afdeling advisering openbaar geworden.

 

Het ontwerpbesluit

De Wet stikstofreductie en natuurverbetering (Wsn) voegt aan de Wet natuurbescherming (Wnb) en de Omgevingswet zogenoemde omgevingswaarden toe om de stikstofneerslag op Natura 2000-gebieden te verminderen. Ook voegt de Wsn aan beide wetten bepalingen toe over het vaststellen van een programma stikstofreductie en natuurverbetering. Die bevatten maatregelen om te voldoen aan de omgevingswaarden en om de natuur in die gebieden te verbeteren (programma stikstofreductie en natuurverbetering). Verder introduceert de Wsn een verplichting voor de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit om zorg te dragen voor de legalisering van projecten met een geringe stikstofdepositie die op grond van het Programma Aanpak Stikstof waren vrijgesteld van een natuurvergunning. De minister van LNV stelt daarvoor een legaliseringsprogramma vast. Het ontwerpbesluit stelt onder meer nadere regels over de inhoud en monitoring van het programma stikstofreductie en natuurverbetering en het legaliseringsprogramma. Beide programma’s maken onderdeel uit van de Wet stikstofreductie en natuurverbetering.

Omgevingswaarde voor stikstofdepositie in 2035

De Afdeling advisering merkt op dat het ontwerpbesluit geen inzicht geeft in de maatregelen die nodig zijn om de omgevingswaarde voor stikstofdepositie in 2035 te behalen. Stikstofvermindering is nodig en daarom moet dat inzicht nu al worden geboden. De Afdeling adviseert daarom in de toelichting toereikend te motiveren op welke wijze de omgevingswaarde voor 2035 behaald zal worden.

Legaliseringsprogramma

Over het legaliseringsprogramma maakt de Afdeling advisering een aantal opmerkingen.

Onderscheid met het programma stikstofvermindering en natuurverbetering

Het is belangrijk dat onderscheid wordt gemaakt tussen het programma stikstofvermindering en natuurverbetering en het legaliseringsprogramma. Het ontwerpbesluit is over dat onderscheid niet duidelijk. De Afdeling adviseert daarom een zelfstandig programma van maatregelen op te nemen in de toelichting ter legalisering van projecten die onder het PAS waren vrijgesteld.

Stikstofregistratiesysteem

Het ontwerpbesluit is onduidelijk over hoe invulling wordt gegeven aan het stikstofregistratiesysteem dat nodig is om bij vergunningverlening op de juiste wijze toepassing te geven aan externe saldering. Die duidelijkheid is wel nodig om te kunnen beoordelen of het systeem voldoet aan de eisen die aan externe saldering worden gesteld. De toelichting zou op dit punt aangevuld moeten worden.

Inventarisatie te legaliseren activiteiten

Omdat een deel van de te legaliseren activiteiten eerder niet gemeld hoefden te worden, is het niet eenvoudig om die activiteiten in kaart te brengen. Uit de toelichting blijkt ook niet hoe die activiteiten zullen worden geïnventariseerd. De Afdeling adviseert de toelichting op dit punt aan te vullen.

Compenserende maatregelen

Het ontwerpbesluit voorziet in de mogelijkheid om in het legaliseringsprogramma compenserende maatregelen op te nemen. Deze maatregelen kunnen tijdens het legaliseringsproces worden ingezet via de zogenoemde ADC-toets. De Afdeling advisering merkt echter op dat vergunningverlening door middel van de ADC-toets pas aan de orde is als uit een passende beoordeling blijkt dat geen mitigerende maatregelen mogelijk zijn. De Afdeling advisering mist verder een dragende motivering waaruit volgt dat de met het plan beoogde legalisering nodig is om dwingende redenen van groot openbaar belang. Als die motivering niet kan worden gegeven moet volgens de Afdeling worden afgezien van de mogelijkheid om in het programma compenserende maatregelen op te nemen. De Afdeling adviseert daarom het ontwerpbesluit op dit punt nader te overwegen en aan te passen.

 • Omgevingswet.net: een initiatief van Moraal Juridisch Advies

  Moraal Juridisch Advies is in september 2009 opgericht. Wij adviseren de overheid, het bedrijfsleven en particulieren op het gebied van bestuursrecht. Wij zijn daarbij gespecialiseerd in het omgevingsrecht (Wabo en de Wro).

  U kunt bij ons advies inwinnen over omgevingsvergunningen, Waboprojectbesluiten (ruimtelijke onderbouwing), bestemmingsplannen, structuurvisies etc. Tevens kunnen wij de procedure die daarbij hoort begeleiden. Ook kunnen wij u vertegenwoordigen bij bezwaar- en/of beroepsprocedures. 

Omgevingswet video's

  Contactgegevens

  Moraal Juridisch Advies
  Mississippistraat 104
  1448 XB Purmerend
  06-39 83 62 81
  info@omgevingswet.net

  @Omgevingswet

  Parkeren op een naastgelegen perceel zonder detailhandelsbestemming https://t.co/V3PFFX4jDi