Zoeken op Omgevingswet.net

Tag

Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet is in aantocht (2021) en zal toezien op de fysieke leefomgeving.
Wro

Wro

De Wet ruimtelijke ordening voorziet in de structuurvisie, bestemmingsplannen etc.
Wabo

Wabo

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevat regels over de omgevingsvergunning.
Jurisprudentie

Jurisprudentie

Hier vindt u alle interessante actuele uitspraken op het gebied van het omgevingsrecht.
Awb

Awb

Artikelen die betrekking hebben op de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Contact

Contact

linkedin icon     twitter iconDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    form icon
Bureau Brug
Formt Omgevingswet
Moraal Juridisch Advies
zondag, 09 januari 2022 08:47

De behandeling van een vergunningaanvraag onder de Omgevingswet

Een artikel van Nicky Loekemeijer van Wieringa Advocaten.

In mijn vorige blog heb ik de aanvraag van de omgevingsvergunning onder de Omgevingswet behandeld. In dit blog zal ik de volgende fase bespreken: de behandeling van een aanvraag voor een omgevingsvergunning onder de Omgevingswet.

Handelingen door het bevoegd gezag

Na ontvangst van de vergunningaanvraag dient het bevoegd gezag een aantal handelingen uit toe voeren:

1. Bevestiging ontvangst van de vergunningaanvraag

In de Omgevingswet zijn aanvullende bepalingen opgenomen over de behandeling van een aanvraag van een omgevingsvergunning. Een voorbeeld daarvan is de verplichting voor het bevoegd gezag om een ontvangstbevestiging naar de aanvrager te versturen (artikel 16.54 lid 3 Omgevingswet). Hierin zal ook moeten worden opgenomen welke procedure van toepassing zal zijn, de beslistermijn en informatie over rechtsbescherming tegen het te nemen besluit (artikel 16.54 lid 4 Omgevingswet).

2. Publicatie van de vergunningaanvraag

Ongeacht welke procedure van toepassing is, geeft het bevoegd gezag onverwijld kennis van de aanvraag om een omgevingsvergunning op de in artikel 12 van de Bekendmakingswet bepaalde wijze. De dag van de aanvraag dient daarbij te worden vermeld (artikel 16.57 Omgevingswet).

3. Controle op volledigheid van de vergunningaanvraag

Het bevoegd gezag zal vervolgens moeten toetsen of de aanvrager de juiste gegevens heeft aangeleverd. Indien de aanvraag niet compleet of correct is, dient het bevoegd gezag een verzoek om aanvulling te versturen (artikel 4:5 Awb). In dat geval wordt de beslistermijn opgeschort (artikel 4:15 Awb).

Reguliere procedure de standaard

De reguliere procedure van titel 4.1 van de Awb zal de standaard procedure zijn voor de behandeling van een vergunningaanvraag. Het bevoegd gezag kan de uniforme openbare voorbereidingsprocedure (de uitgebreide procedure uit afdeling 3.4 Awb) niet bij besluit van toepassing verklaren op de voorbereiding van een besluit (artikel 16.62 lid 3 Omgevingswet), tenzij het gaat om een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit en:

 • als het gaat om een activiteit die aanzienlijke gevolgen heeft of kan hebben voor de fysieke leefomgeving, en
 • waartegen naar verwachting verschillende belanghebbenden bedenkingen zullen hebben (artikel 16.65 lid 4 Omgevingswet).

Het bevoegd gezag dient wel voorafgaand aan het besluit tot het van toepassing verklaren van de uitgebreide procedure, de aanvrager in de gelegenheid te stellen zijn zienswijze daarover naar voren te brengen (artikel 16.65 lid 5 Omgevingswet).

De uitgebreide procedure zal verder slechts van toepassing zijn voor een beperkt aantal activiteiten. De gevallen waarin de uitgebreide procedure van toepassing zal zijn, zijn beschreven in artikel 10.24 van het Omgevingsbesluit. Het betreffen activiteiten waarbij belangrijke gevolgen voor het milieu kunnen optreden en/of waarvoor internationale richtlijnen gelden, zoals het exploiteren van een ippc-installatie of een Natura-2000 activiteit.

De van rechtswege positieve (fictieve) beschikking bij niet tijdig beslissen (de lex silencio positivo) zal onder de Omgevingswet komen te vervallen (artikel 16.64 derde lid Omgevingswet). Een overschrijding van de beslistermijn bij de reguliere procedure zal dus niet leiden tot een omgevingsvergunning van rechtswege.

Afsluiting

Het in behandeling nemen van een vergunningaanvraag onder de Omgevingswet zal weinig verschillen van de huidige procedure. Immers zal de Awb naast de Omgevingswet blijven bestaan. Een groot verschil zal wel zijn dat de uitgebreide procedure slechts bij uitzondering van toepassing zal zijn en dat de lex silencio positivo in een reguliere procedure zal komen te vervallen.

 • Omgevingswet.net: een initiatief van Moraal Juridisch Advies

  Moraal Juridisch Advies is in september 2009 opgericht. Wij adviseren de overheid, het bedrijfsleven en particulieren op het gebied van bestuursrecht. Wij zijn daarbij gespecialiseerd in het omgevingsrecht (Wabo en de Wro).

  U kunt bij ons advies inwinnen over omgevingsvergunningen, Waboprojectbesluiten (ruimtelijke onderbouwing), bestemmingsplannen, structuurvisies etc. Tevens kunnen wij de procedure die daarbij hoort begeleiden. Ook kunnen wij u vertegenwoordigen bij bezwaar- en/of beroepsprocedures. 

Omgevingswet video's

  Contactgegevens

  Moraal Juridisch Advies
  Mississippistraat 104
  1448 XB Purmerend
  06-39 83 62 81
  info@omgevingswet.net

  @Omgevingswet